Διδακτορικές διατριβές

Σε εξέλιξη

Τζουβαλέκη, Άρτεμις: Το χρήμα ως «μέσο» στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο του γερμανόφωνου και ελληνικού χώρου από τη δεκαετία του 1990 έως σήμερα, 22/02/2022

Συμβουλευτική Επιτροπή: Δεληανίδου Σιμέλα, επιβλέπουσα. Γεωργοπούλου Ελένη, μέλος. Πάγκαλος Γιάννης, μέλος (22/02/2022 έναρξη διδακτορικής διατριβής)


Η υπό εξέλιξη διδακτορική διατριβή εντάσσεται στο ερευνητικό πεδίο της Γερμανικής Γραμματολογίας, της Συγκριτικής Γραμματολογίας και των επιστημών Κινηματογράφου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Αντικείμενο διερεύνησης αποτελεί το χρήμα στη διάστασή του ως «μέσου», έτσι όπως παρουσιάζεται στις αφηγήσεις λογοτεχνικών κειμένων και κινηματογραφικών ταινιών από τη δεκαετία του 1990 έως σήμερα. Τα επιλεγμένα έργα που προέρχονται από τον γερμανόφωνο και τον ελληνικό χώρο θα εξεταστούν σύμφωνα με τη γραμματολογική μέθοδο της «λογοτεχνικής οικονομολογίας» («literarische Ökonomik», βλ. Iuditha Balint/Sebastian Zilles) και το ρεύμα της «New Economic Criticism» (Martha Woodmansee/Mark Osteen). Έτσι πρόκειται να εξεταστούν οι σχέσεις λογοτεχνίας/κινηματογράφου – οικονομίας. Παράλληλα το θεωρητικό πλαίσιο διερεύνησης επικεντρώνεται σε θεωρίες από τις αρχές του 20ού αιώνα έως σήμερα που έχουν ως αντικείμενο το χρήμα με την έννοια που μας ενδιαφέρει (π.χ. Marcel Mauss, François Simiand, Michel Foucault, Jochen Hörisch, Pierre Bourdieu). Στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι να αποσαφηνίσει όχι μόνο την οικονομική αλλά και την κοινωνική διάσταση του χρήματος ως «μέσου» στα λογοτεχνικά και κινηματογραφικά έργα των δύο υπό εξέταση πολιτισμικών και γλωσσικών χώρων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην σημασιολογική εξέλιξη του χρήματος κατά τη μετάβαση από τη δεύτερη στην τρίτη νεωτερικότητα σύμφωνα με κοινωνιολογικές θεωρίες (π.χ. Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, Byung-Chul Han, Richard Sennett, Harald Welzer, Shoshana Zuboff). Σε αυτό το επίπεδο θα εξεταστεί επίσης η αισθητική παρουσίαση του χρήματος αλλά και ο ρόλος του στα έτη της οικονομικής κρίσης 2009/10 κ.ε.

 

Ολοκληρωμένες

Μαρκούδη, Χριστίνα: Γλωσσική ακροβατική και υβριδικές κατασκευές ταυτοτήτων στο έργο της Herta Müller. Μια διεπιστημονική μελέτη με προτάσεις εφαρμογής για το μάθημα των Γερμανικών ως ξένη γλώσσα, 13/9/2021

Συμβουλευτική Επιτροπή: Sturm-Τριγωνάκη Elke, Γεωργοπούλου Ελένη, Λένγκερ-Σιδηροπούλου Ρενάτε


Αρχικά γίνεται επισκόπηση της πολύγλωσσης λογοτεχνικής παραγωγής του γερμανόφωνου χώρου και αναφορά στην δυσκολία κατηγοριοποίησης των κειμένων της Herta Müller (κ2). Ο λόγος της Müller ως «λόγος του ενδιάμεσου» αποτελεί έκφραση υβριδικών διαρθρώσεων του Εγώ (κ3). Το τέταρτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στις ιδιαιτερότητες και την λειτουργία της γλώσσας ενώ ακολουθούν τα πρώτα συμπεράσματα με τα οποία τεκμηριώνεται ο χαρακτηρισμός των εν λόγω κειμένων ως διαπολιτισμική γραφή.

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παραθέτω προτάσεις για το μάθημα των Γερμανικών ως ξένη γλώσσα, οι οποίες βασίζονται σε αποσπάσματα κειμένων της συγγραφέως (κ6). Εξετάζονται τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την ενασχόληση με διαπολιτισμικά κείμενα στο πλαίσιο της «διαλεκτικής πολιτισμικής διδασκαλίας» (Diskursive Landeskunde). Παρουσιάζονται δυο διαφορετικά σενάρια για τα επίπεδα A2/A2+ και B1/B2, ενώ τα φύλλα εργασίας επισυνάπτονται. Στα τελικά συμπεράσματα της διατριβής αποδεικνύεται η χρησιμότητα των κειμένων για τον σχεδιασμό μαθημάτων, τα οποία στοχεύουν στην συνειδητοποίηση της διαπολιτισμικής καθημερινότητας.