Διδακτορικές διατριβές

Σε εξέλιξη

Λιάκου, Χαρίκλεια: Συμπεριληπτική εκπαίδευση μαθητών/τριών προσφύγων στο ελληνικό σχολείο: Το παράδειγμα του μαθήματος της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας, 19/07/2021

Συμβουλευτική Επιτροπή: Καραγιαννίδου Ευαγγελία, Παπαδοπούλου Χάρις-Όλγα, Χατζηδήμου Κωνσταντίνος

(19/7/2021 έναρξη διδακτορικής διατριβής)


Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποσκοπεί να ερευνήσει επισταμένα το ρόλο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας σε μία πολυπολιτισμική τάξη, με την οποία καλλιεργούνται πάνω από όλα δεξιότητες κοινωνικής ζωής. Στοχεύει να αποδείξει γιατί είναι σημαντικό, ιδιαίτερα για λόγους συμπερίληψης, οι μαθητές/τριες με προσφυγικό υπόβαθρο να μη μετέχουν σε ένα μάθημα με μετωπική διδασκαλία. Τo κύριo ερευνητικό ερώτημα που καλείται η έρευνα να απαντήσει, είναι στο κατά πόσο ενισχύεται αισθητά η συμμετοχή των μαθητών/τριών πρόσφυγες στο μάθημα, όταν εργάζονται σε ομάδες, επιτυγχάνοντας έτσι την επικοινωνία και τη συνεργασία ως βασικές δεξιότητες μάθησης.  Επίσης εάν λαμβάνονται υπ΄όψιν, πώς και σε ποιο βαθμό από τον/την εκπαιδευτικό ξένης γλώσσας οι προσωπικές εμπειρίες και πρότερες γνώσεις των μαθητών/τριών προσφύγων κατά τη μαθησιακή διαδικασία.

Στο θεωρητικό μέρος θα γίνει μια βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με την παιδαγωγική της συμπερίληψης στην εκπαίδευση, εγχώρια, αλλά και διεθνώς, εστιάζοντας στην ομάδα-στόχο, που είναι τα παιδιά πρόσφυγες. Επίσης θα γίνει ανάλυση των όρων «ενσωμάτωση», «ένταξη» και «συμπερίληψη», καθώς και της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής.  Στο εμπειρικό μέρος θα διεξαχθεί η έρευνα πεδίου, με την κύρια μεθοδολογία να είναι η Λειτουργική-πραγματολογική Ανάλυση Λόγου (Funktional-pragmatische Diskursanalyse) των Ehlich/Rehbein στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.

Ολοκληρωμένες

Μαρκούδη, Χριστίνα: Γλωσσική ακροβατική και υβριδικές κατασκευές ταυτοτήτων στο έργο της Herta Müller. Μια διεπιστημονική μελέτη με προτάσεις εφαρμογής για το μάθημα των Γερμανικών ως ξένη γλώσσα, 13/9/2021

Συμβουλευτική Επιτροπή: Sturm-Τριγωνάκη Elke, Γεωργοπούλου Ελένη, Λένγκερ-Σιδηροπούλου Ρενάτε


Αρχικά γίνεται επισκόπηση της πολύγλωσσης λογοτεχνικής παραγωγής του γερμανόφωνου χώρου και αναφορά στην δυσκολία κατηγοριοποίησης των κειμένων της Herta Müller (κ2). Ο λόγος της Müller ως «λόγος του ενδιάμεσου» αποτελεί έκφραση υβριδικών διαρθρώσεων του Εγώ (κ3). Το τέταρτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στις ιδιαιτερότητες και την λειτουργία της γλώσσας ενώ ακολουθούν τα πρώτα συμπεράσματα με τα οποία τεκμηριώνεται ο χαρακτηρισμός των εν λόγω κειμένων ως διαπολιτισμική γραφή.

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παραθέτω προτάσεις για το μάθημα των Γερμανικών ως ξένη γλώσσα, οι οποίες βασίζονται σε αποσπάσματα κειμένων της συγγραφέως (κ6). Εξετάζονται τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την ενασχόληση με διαπολιτισμικά κείμενα στο πλαίσιο της «διαλεκτικής πολιτισμικής διδασκαλίας» (Diskursive Landeskunde). Παρουσιάζονται δυο διαφορετικά σενάρια για τα επίπεδα A2/A2+ και B1/B2, ενώ τα φύλλα εργασίας επισυνάπτονται. Στα τελικά συμπεράσματα της διατριβής αποδεικνύεται η χρησιμότητα των κειμένων για τον σχεδιασμό μαθημάτων, τα οποία στοχεύουν στην συνειδητοποίηση της διαπολιτισμικής καθημερινότητας.