Φιλοσοφική Σχολή - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών Εφαρμογών

 Φωτογραφία: © Ηρώ Μάλτα

Διευθύντρια: Καθ. Αθηνά Σιούπη
email: sioupi@del.auth.gr, τηλ. 2310 997559

Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών Εφαρμογών ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2006 (ΦΕΚ 799/τ. Β΄/3-7-2006).

Το Εργαστήριο:

  • υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των μελών του Τμήματος των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου,
  • καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα γνωστικά αντικείμενα της Γλωσσολογίας και της Διδακτικής,
  • προωθεί την εμπειρική έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα της Γλωσσολογίας και της Διδακτικής της Γερμανικής ως ξένης Γλώσσας,
  • εξυπηρετεί τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες και των άλλων γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος, εφόσον συμβαδίζουν ή/και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνα του εργαστηρίου,
  • δίνει τη δυνατότητα χρήσης νέων τεχνολογιών για ερευνητικούς σκοπούς σε όλα τα σχετικά γνωστικά αντικείμενα,
  • υποστηρίζει τις δραστηριότητες της Θεατρικής Ομάδας του Τμήματος.

 
Παράλληλα υποστηρίζει

  • την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα ή ακαδημαϊκούς φορείς και οργανισμούς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, εφόσον οι επιστημονικοί και ερευνητικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή/και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου,
  • την οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων και εκδηλώσεων (συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων κ.λπ.) και τη δημοσίευση και έκδοση επιστημονικών μελετών,
  • αυτόνομα ή/και σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, ερευνητικά προγράμματα,
  • την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων, π.χ. εξ αποστάσεως και διά βίου εκπαίδευσης και τη διάθεσή τους σε ενδιαφερόμενους με τη χρήση νέων τεχνολογιών.


Αίθουσα: 102, ΝΚ ΦΛΣ Τηλ.: 2310-997562