Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών Εφαρμογών

Διευθύντρια: Καθ. Αθηνά Σιούπη
email: sioupi@del.auth.gr, τηλ. 2310 997559

Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών Εφαρμογών ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2006 (ΦΕΚ 799/τ. Β΄/3-7-2006).

Το Εργαστήριο:

  • υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των μελών του Τμήματος των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου,
  • καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα γνωστικά αντικείμενα της Γλωσσολογίας και της Διδακτικής,
  • προωθεί την εμπειρική έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα της Γλωσσολογίας και της Διδακτικής της Γερμανικής ως ξένης Γλώσσας,
  • εξυπηρετεί τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες και των άλλων γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος, εφόσον συμβαδίζουν ή/και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνα του εργαστηρίου,
  • δίνει τη δυνατότητα χρήσης νέων τεχνολογιών για ερευνητικούς σκοπούς σε όλα τα σχετικά γνωστικά αντικείμενα,
  • υποστηρίζει τις δραστηριότητες της Θεατρικής Ομάδας του Τμήματος.

 
Παράλληλα υποστηρίζει

  • την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα ή ακαδημαϊκούς φορείς και οργανισμούς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, εφόσον οι επιστημονικοί και ερευνητικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή/και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου,
  • την οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων και εκδηλώσεων (συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων κ.λπ.) και τη δημοσίευση και έκδοση επιστημονικών μελετών,
  • αυτόνομα ή/και σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, ερευνητικά προγράμματα,
  • την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων, π.χ. εξ αποστάσεως και διά βίου εκπαίδευσης και τη διάθεσή τους σε ενδιαφερόμενους με τη χρήση νέων τεχνολογιών.


Αίθουσα: 102, ΝΚ ΦΛΣ Τηλ.: 2310-997562

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ

H Καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, κ. Αθηνά Σιούπη, παρουσιάζει την έρευνα που διεξάγεται την περίοδο αυτή στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών Εφαρμογών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στο πλαίσιο του Ερευνητικού Δικτύου Συγκριτικής Γλωσσολογίας. Όπως αναφέρει η ίδια: «Το Δίκτυο έχει ως στόχο τη σύγκριση των γλωσσών της Μεσογείου και της Γερμανικής με αφετηρία την Ελλάδα και εστιάζει στην Έρευνα και την Διδασκαλία. Απευθύνεται σε νέους ερευνητές, πρώτου και δεύτερου μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, υποψήφιους Διδάκτορες, Μεταδιδακτορικούς ερευνητές από τις παραπάνω χώρες και μέσω του Δικτύου γίνονται γνωστά τα αποτελέσματα στη Γλωσσολογία και γενικότερα η έρευνα στη Γλωσσολογία, στο ευρύ κοινό».

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών Εφαρμογών
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αίθουσα: 102, ΝΚ ΦΛΣ, Τ.Θ. 82
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 997562

Διευθύντρια: Καθ. Αθηνά Σιούπη
email: sioupi@del.auth.gr, τηλ. 2310 997559