Συχνές ερωτήσεις

1. Δίδεται το ίδιο πτυχίο, ανεξαρτήτως επιλογής Τομέα;
Ναι, το πτυχίο είναι ενιαίο και δεν αναγράφεται σε αυτό ο Τομέας που επέλεξε ο φοιτητής ή η φοιτήτρια.

2. Μπορεί ο φοιτητής / η φοιτήτρια που θα επιλέξει τον Τομέα «Λογοτεχνίας και Πολιτισμού» να διδάξει σε φροντιστήριο ή σε σχολείο;
Ναι, διότι όλα τα μαθήματα Διδακτικής όπως και οι Μικροδιδασκαλίες και η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτικά για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και των δύο Τομέων.

3. Ποιος/ποια μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα Ειδίκευσης;
Φοιτητές/ήτριες που έχουν περάσει τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας ΓΕΡ Ι-ΙΙΙ και βρίσκονται στο Δ΄ εξάμηνο και πάνω. Ειδικά για τα μαθήματα Ειδίκευσης με θέμα Μετάφραση/Μεταφρασεολογία απαιτείται να έχετε περάσει και το μάθημα ΜΕΤ 405 «Εισαγωγή στη μετάφραση και διερμηνεία».

4. Σε ποιον/ποια απευθύνονται οι ελεύθερες επιλογές του Τμήματος;
Σε όλες τις φοιτήτριες και όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτως εξαμήνου, κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα.

5. Ποια μαθήματα μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες δεν πέρασαν το μάθημα της γλώσσας στο Γ' εξάμηνο;
Μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα Γλωσσικής Εμβάθυνσης (Ε ΓΕΡ), τα μαθήματα Κορμού του Εξαμήνου, τις ελεύθερες επιλογές του Τμήματος, καθώς και μαθήματα από άλλα Τμήματα, όπως προβλέπει το Πρόγραμμα. Μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ξένης γλώσσας του Κέντρου Ξένων Γλωσσών του ΑΠΘ.

6. Πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος/κάποια, αν έχει απορίες ή δυσκολίες σχετικά με τις σπουδές του/της;
Για κάθε ακαδημαϊκό έτος, ορίζεται για κάθε τομέα ένα μέλος ΔΕΠ ως σύμβουλος σπουδών. Αρμοδιότητά τους είναι η ενημέρωση των φοιτητών και φοιτητριών σχετικά με την οργάνωση και τη δομή του συστήματος σπουδών, καθώς και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που συνδέονται με τις σπουδές τους. Για πληροφορίες που αφορούν περιεχόμενα μαθημάτων και απαιτήσεις αξιολόγησης, μπορείτε να απευθύνεστε στον εκάστοτε διδάσκοντα ή στην εκάστοτε διδάσκουσα, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τις δηλώσεις και αναγνωρίσεις μαθημάτων, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία.

7. Τα μαθήματα Ειδίκευσης μπορούν να τα παρακολουθήσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Α΄ κύκλου σπουδών ως ελεύθερες επιλογές;
Όχι, διότι η παρακολούθηση αυτών των μαθημάτων προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων του Α΄ κύκλου σπουδών.

8. Μπορεί η ξένη γλώσσα από το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών να είναι οποιουδήποτε επιπέδου ή πρέπει να είναι οπωσδήποτε ανωτέρου επιπέδου;
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που εισήχθησαν από το 2004-2005 και μετά, μπορούν να παρακολουθήσουν την υποχρεωτική ξένη γλώσσα, δηλαδή 2 εξάμηνα από 3 ΔΜ, όποτε θέλουν. Μπορούν να επιλέξουν όποια γλώσσα θέλουν από το Κ.Δ.Ξ.Γ. και να παρακολουθήσουν όποιο επίπεδο θεωρούν γι' αυτούς και αυτές χρήσιμο.

9. Μπορεί κάποιος/ κάποια να παρακολουθήσει και άλλη ξένη γλώσσα από το Κ.Δ.Ξ.Γ και να πάρει επιπλέον ΔΜ; Ο βαθμός αυτός προσμετράται στον μέσο όρο του πτυχίου;
Μπορεί, αλλά ο βαθμός δεν προσμετράται στον μ.ο. του πτυχίου.

10. Μπορούν φοιτητές/ήτριες που έχουν κάνει έναρξη σπουδών παλαιότερα και έχουν περάσει μόνον κάποια λίγα μαθήματα να ενταχθούν στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΕΠΡΟΣ);
Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, όλες οι φοιτήτριες και όλοι οι φοιτητές εντάσσονται αυτομάτως στο ΝΕΠΡΟΣ.

11. Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες δεν περάσουν το τεστ της ΔΙΔ IΙΙ μπορούν να δώσουν επαναληπτικές εξετάσεις;
Έχουν τη δυνατότητα να δώσουν μόνο μία ακόμη φορά την εξέταση, τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Μέχρι τότε, οι διδάσκουσες/οντες κρατούν τους υπόλοιπους επιμέρους βαθμούς τους, για να συμψηφιστούν με τον βαθμό της εξέτασης. Εάν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δεν περάσουν ούτε στην επαναληπτική εξέταση του Σεπτεμβρίου, πρέπει να παρακολουθήσουν ξανά το μάθημα.

12. Θα επαναλαμβάνονται τα ίδια μαθήματα Ειδίκευσης κάθε έτος;
Τα Μαθήματα επιλεγόμενα ειδίκευσης (Ε ΕΙΔ) προσφέρουν δυνατότητα εμβάθυνσης στα αντικείμενα των δύο τομέων του τμήματος (Γλωσσολογίας-Διδακτικής και Λογοτεχνίας-Πολιτισμού) και έχουν ως επί το πλείστον σεμιναριακή μορφή, δηλαδή προβλέπουν μικρά ακροατήρια και συνεπή, ενεργή συμμετοχή. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, αντικατοπτρίζουν τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των διδασκόντων/διδασκουσών και παρακολουθούν τις ερευνητικές εξελίξεις στους επιστημονικούς τομείς. Ως εκ τούτου, ανανεώνονται διαρκώς ως προς το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία τους. Επίσης, καταβάλλεται προσπάθεια, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να μην επαναλαμβάνεται το ίδιο μάθημα σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών.

13. Επανεξετάσεις μαθημάτων
Η Συνέλευση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας διευκρινίζει ότι, σύμφωνα με το Ν 4009/2011 άρθρο 33 παρ. 10, μόνο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν κοπεί τρεις φορές στο ίδιο μάθημα από τον ίδιο διδάσκοντα ή την ίδια διδάσκουσα έχουν δικαίωμα επανεξέτασης, μετά από αίτησή τους.
Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος (καθημερινά 12:00-13:00) στα ακόλουθα διαστήματα κάθε ακαδημαϊκού έτους: από 1.10. έως 15.10. και από 15.2. έως 28.2.