Βιβλιογραφία Αντιπαραθετικών Ερευνών: Γερμανικά - Ελληνικά

Μία συλλογή ενδεικτικής βιβλιογραφίας συγκριτικών μελετών της ελληνικής και γερμανικής γλώσσας, έχει συγκεντρωθεί στο παρακάτω link:

Kontrastive Untersuchungen zum Deutschen und Neugriechischen: Eine Auswahlbibliographie


Εκτύπωση