Μητρώα Τμ. Γερμανικής Γλώσσας

 

Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών τoυ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
Συνεδρίαση Συγκλήτου: 2953/25-1-2018

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.