Πλήρωση θέσης καθηγητή του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο " Θεωρία και πρακτική της λογοτεχνικής μετάφρασης και της διερμηνείας, Γερμανικά - Ελληνικά"

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ 11319

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 659/24-4-2019 τ. Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 8/7/2019.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ), υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (apella.minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος.


Εκτύπωση