Πλήρωση θέσης καθηγητή του Τμ.Γερμανικής Γλώσσας κ.Φιλολογίας της ΦΛΣ Σχολής του ΑΠΘ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο " Γερμανική Λογοτεχνία- Συγκριτική Γραμματολογία με ειδικό πεδίο στις ελληνογερμανικές γραμματειακές σχέσεις"

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ 11723

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 842/23-5-2019 τ. Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 29/7/2019.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ), υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (apella.minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος.


Εκτύπωση