Πλήρωση θέσης καθηγητή του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. στη βαθμίδα του καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο " Γλωσσολογία σε συνάρτηση με την ανάλυση της γερμανικής και ελληνικής γλώσσας"

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ 00001551019

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 911/27-9-2016 τ. Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 6/12/2016.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ), υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (apella.minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος.


Εκτύπωση