Δραστηριότητες

Για την επίτευξη των στόχων της επώνυμης Έδρας Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού  θα  αναπτυχτούν δραστηριότητες σε τρεις άξονες: (1) διδακτικό, (2)  ερευνητικό και (3)  διεθνείς επιστημονικές συνεργασίες.

  1. Διδακτικός άξονας

Το  πρόγραμμα  σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα ρωσικής ιστορίας, γλώσσας και πολιτισμού.

Τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία, τρίωρα  / εβδομάδα. Προσφέρονται ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του ΑΠΘ και πιστώνονται με ECTS. Η αξιολόγηση γίνεται με  γραπτή ή και  προφορική εξέταση ή και την εκπόνηση και παρουσίαση θεματικών εργασιών.

Τα μαθήματα έχουν κωδικούς μαθημάτων από το ΠΠΣ του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας που φιλοξενεί την Έδρα και γίνονται με διδασκαλία  διά ζώσης σε αίθουσες της ΦΛΣ.

Οι φοιτητές/-τριες θα επιλέγονται -σύμφωνα με τα κριτήρια που θα τεθούν- μετά από ηλεκτρονική αίτησή τους και θα πρέπει να είναι ήδη στο Γ΄ Εξάμηνο σπουδών.

  1. Ερευνητικός άξονας

Πρωτοβουλίες στην έρευνα και συνεργασίες με ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα προωθήσουν τη συστηματική μελέτη στη ρωσική γλώσσα και στη διδακτική μεθοδολογία της ρωσικής γλώσσας ως ξένης, στη λογοτεχνία, στην ιστορία και τον πολιτισμό.  Για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η συγκέντρωση βιβλιογραφικού υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού), το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε ερευνητές, διδάσκοντες και φοιτητές να διεξάγουν έρευνα σε συναφή αντικείμενα. 

Η πρόσληψη της ρωσικής ιστορίας και λογοτεχνίας, του ρωσικού πολιτισμού και της παρουσίας ρωσικού στοιχείου γενικότερα στην Ελλάδα αποτελεί ερευνητική προτεραιότητα, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη σχετική προεργασία από επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στον χώρο.

Ερευνητική προτεραιότητα αποτελεί, ακόμη, η παραγωγή διδακτικού υλικού για τους ελληνόφωνους σπουδαστές (διδακτικό υλικό, βοηθητικό/συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, γλωσσάρια κ.ά.) σε συνεργασία με τους ειδικούς από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Ρωσίας.

Ως ερευνητικό παραδοτέο θα είναι ένας τόμος ανά θεματική ενότητα με τα θεωρητικά και πρακτικά αποτελέσματα της έρευνας.

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλος πληθυσμός δίγλωσσων ατόμων  (ελληνικά και ρωσικά) είναι δυνατή η ανάπτυξη γλωσσολογικής έρευνας για τη διγλωσσία του συγκεκριμένου πληθυσμού και η δημιουργία ψηφιακού υλικού (Ηλεκτρονικού Σώματος Κειμένων), το οποίο θα αποτελέσει βάση δεδομένων με γραπτές ή/και προφορικές παραγωγές των ατόμων αυτών. Η δημιουργία ενός τέτοιου πρωτότυπου αυθεντικού υλικού θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης της διαγλώσσας και της πρόσκτησης της Ρωσικής ως πρώτης ή/και ως δεύτερης γλώσσας από ελληνόφωνους και της ελληνικής ως πρώτης ή/και ως δεύτερης γλώσσας από ρωσόφωνους ομιλητές.

  1. Διεθνείς Συνεργασίες

Η Έδρα Ρωσικών Σπουδών θα συνάψει επιστημονικές συνεργασίες με άλλες Έδρες Ρωσικών Σπουδών στο εξωτερικό αλλά και με Πανεπιστήμια της Ρωσίας με στόχο την κινητικότητα των φοιτητών και διδασκόντων. Ήδη το ΑΠΘ διατηρεί δεκαπέντε (15) Συμφωνίες Επιστημονικής Συνεργασίας με Πανεπιστήμια της Ρωσίας με τη συμμετοχή όλων σχεδόν των Τμημάτων του.

Επιπλέον, η Έδρα Ρωσικών Σπουδών θα προχωρήσει σε συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα και επιστήμονες της αλλοδαπής, οι οποίοι ασχολούνται με συναφή επιστημονικά ζητήματα, με στόχους

  • τη σταδιακή δημιουργία ενός επιστημονικού δικτύου το οποίο θα προωθεί τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τον επιστημονικό διάλογο.
  • τη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, τη συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και τη δημοσίευση επιστημονικών άρθρων σε έγκριτα περιοδικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  • τη συνεργασία με τα αρμόδια πανεπιστήμια της Ρωσίας για τη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης της ρωσικής γλώσσας για την Ελλάδα στο ΑΠΘ
  • την οργάνωση θερινού σχολείου στις εγκαταστάσεις του ΑΠΘ ή και τη συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών του ΑΠΘ σε θερινά σχολεία αντίστοιχων ρωσικών Πανεπιστημίων σε
  • Προγράμματα εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας σε διάφορα επίπεδα
  • Προγράμματα ρωσικής ιστορίας και πολιτισμού

 

 


Εκτύπωση