Προαιρετική πτυχιακή εργασία

1. Η θεματική της πτυχιακής εργασίας εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο μιας εκ των δύο κατευθύνσεων του Τμήματος και ενδείκνυται να σχετίζεται με κάποιο από τα Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα Μαθήματα που έχει παρακολουθήσει ο/η φοιτητής/ τρια. Πιστώνεται με 12 ECTS, και αναγράφεται ως προαιρετική πτυχιακή εργασία στην αναλυτική βαθμολογία όπου και αναφέρεται ο βαθμός και το θέμα στη γλώσσα συγγραφής της πτυχιακής (γερμανική ή ελληνική) και στην αγγλική.

2. Την εργασία επιβλέπει επιτροπή που αποτελείται από 2 μέλη του διδακτικού προσωπικού, τον/την επιβλέποντα/ουσα και τον/την συνεπιβλέποντα/ουσα. Ο/Η επιβλέπων/ουσα είναι πάντα ένα μέλος ΔΕΠ. Το θέμα ορίζεται σε συνεργασία με τα δύο μέλη της επιτροπής ή σε συνεργασία με τον/την επιβλέποντα/ουσα, ο/η οποίος/α προτείνει και τον/την συνεπιβλέποντα/ουσα. Το θέμα, οι επιβλέποντες/ουσες και οι συνεπιβλέποντες/ουσες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Οι διδάσκοντες/ουσες έχουν τη διακριτική ευχέρεια να μην αποδεχθούν τη συνεργασία με κάποιον/α φοιτητή/τρια. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει το μέγιστο δύο εργασίες και να συνεπιβλέπει άλλες δύο. Οι λοιποί διδάσκοντες, μη μέλη ΔΕΠ, μπορούν να συνεπιβλέπουν μέχρι 4 εργασίες.

3. Ο/Η φοιτητής/τρια μπορεί να αρχίσει την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας από το Ζ’ εξάμηνο σπουδών και θα πρέπει:

  • να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον δύο μαθήματα Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα με εμβάθυνση (6+3 ΕCTS) δηλ. να έχει συγγράψει τουλάχιστον δύο εργασίες σε αντικείμενο της ανάλογης κατεύθυνσης.
  • να καταθέσει στη Γ.Σ. του Τμήματος αίτηση προς έγκριση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, στην οποία αναγράφεται το θέμα και βεβαιώνεται ενυπόγραφα από τους/τις διδάσκοντες/ουσες ότι δέχονται να συμμετέχουν στην επιτροπή.
 

4. Η εργασία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος, αρχικά σε δύο αντίτυπα δακτυλογραφημένα και δεμένα (1 για την/τον επιβλέποντα/ουσα, 1 για την/τον συνεπιβλέποντα/ουσα) και σε ηλεκτρονική μορφή σε 2 CD και κατόπιν, μετά την προφορική υποστήριξη, κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος τρίτο αντίτυπο διορθωμένο (με CD) για τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος. Οι προδιαγραφές είναι οι ακόλουθες:

Γλώσσα: γερμανικά (με τη νέα γερμανική ορθογραφία) ή ελληνικά. Η γλώσσα συγγραφής της εργασίας αποφασίζεται σε συνεργασία με τον/την επιβλέποντα/ουσα.
Μέγεθος: περίπου 50 σελίδες (κύριο σώμα της εργασίας)
Γραμματοσειρά: Times New Roman, 12 pt
Διάστιχο: 1,5 γραμμή
Περιθώρια: 3 cm (δεξιά/αριστερά, επάνω/κάτω)

5. Η εργασία υποστηρίζεται προφορικά σε εξέταση 15 λεπτών στα δύο μέλη της επιτροπής. Η προφορική υποστήριξη είναι ανοικτή για το κοινό, βαθμολογείται και o βαθμός συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό της πτυχιακής εργασίας. Μετά την προφορική εξέταση η επιτροπή υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος σύντομη έκθεση αξιολόγησης της εργασίας μαζί με τον τελικό βαθμό.

Εάν η διαφορά βαθμολογίας στην αξιολόγηση της γραπτής εργασίας ανάμεσα στον/στην επιβλέποντα/ουσα και συνεπιβλέποντα/ουσα είναι μεγαλύτερη από τρεις μονάδες, τότε καλείται και τρίτος αξιολογητής. Ο τρίτος αξιολογητής βαθμολογεί τη γραπτή εργασία και την προφορική υποστήριξη. Οι βαθμοί αυτοί συνυπολογίζονται στον τελικό μέσο όρο.

Η προφορική υποστήριξη γίνεται όλον τον χρόνο σε ημερομηνίες που καθορίζονται από την επιτροπή. Η εργασία κατατίθεται το αργότερο 45 ημέρες πριν την προφορική υποστήριξη.

Ο/Η επιβλέπων/ουσα και συνεπιβλέπων/ουσα έχουν την υποχρέωση να διαβάσουν την εργασία στο χρονικό αυτό διάστημα των 45 ημερών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα υποχρεούνται να ορίσουν την ακριβή ημερομηνία της προφορικής υποστήριξης ή να έχουν συνεννοηθεί με τον/την φοιτητή/τρια για τυχόν διορθώσεις κ.α., ακόμη και εάν η υποστήριξη μετατεθεί για αργότερα.

Η εργασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να κατατεθεί το αργότερο μέσα σε δύο εξάμηνα από την έγκρισή της από τη Γ.Σ. του Τμήματος. Είναι δυνατή η παράταση για ένα ακόμη εξάμηνο μετά από σύμφωνη γραπτή βεβαίωση του/της επιβλέποντα/ουσας και έγκριση από τη Γ.Σ. του Τμήματος.

Εκτύπωση