Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ)

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, παρέχει πιστοποιημένη Παιδαγωγική-Διδακτική Επάρκεια (ΦΕΚ 2281/05-07-2017).

Tο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ), αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε τυχόν διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π. για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό το διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Ν. 3848/2010, άρθρο 2).

Δικαίωμα να αποκτήσουν το ΠΠΔΕ έχουν οι φοιτητές/τριες με έτος εισαγωγής 2013/14 και εφεξής, αλλά για αυτούς/ές δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε τυχόν διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π. το ΠΠΔΕ αποτελεί για τους/τις φοιτητές/τριες με έτος εισαγωγής 2015/16 και μετά (N. 4485/04.08.2017, Άρθρο 83, παρ. 13).

Προϋποθέσεις για την απόκτηση του ΠΠΔΕ

Για την απόκτηση του προαιρετικού ΠΠΔΕ από τους/τις φοιτητές/ήτριες του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. απαιτούνται κατ’ ελάχιστον 30 ECTS, ανεξαρτήτως του εξαμήνου πίστωσής τους, τα οποία αντιστοιχούν στα παρακάτω μαθήματα από τις τρεις Θεματικές Περιοχές:
Θεματική Περιοχή 1: Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής, Θεματική Περιοχή 2: Θέματα μάθησης και διδασκαλίας και Θεματική Περιοχή 3: Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

  • Θεματική Περιοχή 1: Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής: «Διδακτική Ι: Εισαγωγή στη Διδακτική και Μεθοδολογία - Αναλυτικά Προγράμματα – ΚΕΠΑΓ- Κατανόηση Γραπτού Λόγου». (6 ECTS)
  • Θεματική Περιοχή 2: Θέματα μάθησης και διδασκαλίας: «Διδακτική ΙΙ: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας». (6 ECTS)
  • Θεματική Περιοχή 3: Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση: «Διδακτική ΙΙΙ: Παρατήρηση και σχεδιασμός του μαθήματος της Γερμανικής Γλώσσας - Πρακτική Άσκηση: Μικροδιδασκαλίες» (12 ECTS) και «Ανάλυση του μαθήματος – Πρακτική Άσκηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα» (ΠΑ0801) (12 ECTS).


Αν κάποιος/α φοιτητής/ήτρια επιθυμεί να εμβαθύνει περαιτέρω στις τρεις Θεματικές Περιοχές, είναι επιλέξιμα μαθήματα αφενός από το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. - Επιλεγόμενα Ειδίκευσης (Ε ΕΙΔ) (συμπεριλαμβανομένης της Εμβάθυνσης, όπου προσφέρεται) και μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (Ε) - και αφετέρου από Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής καθώς και από τα Τμήματα της Παιδαγωγικής Σχολής Τα επιλέξιμα μαθήματα προκύπτουν με βάση τον χαρακτηρισμό τους σε σχέση με το ΠΠΔΕ και αναρτώνται κάθε ακαδημαϊκό έτος ανά Θεματική Περιοχή στην παρούσα ιστοσελίδα.

Στα μαθήματα ΠΠΔΕ του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. δικαιούνται να παίρνουν μέρος φοιτητές/ήτριες άλλων Τμημάτων, μόνο εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και σύμφωνα με τα εκάστοτε κριτήρια που θέτει ο/η διδάσκων/ουσα τα οποία και θα αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος για τα μαθήματα ΠΠΔΕ που προσφέρονται.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΠΔΕ:

Μαθήματα ΠΠΔΕ το ακαδ. έτος 2020/21

 

Μαθήματα ΠΠΔΕ το ακαδ. έτος 2019/20

 

Μαθήματα ΠΠΔΕ το ακαδ. έτος 2018/19

 

Μαθήματα ΠΠΔΕ το ακαδ. έτος 2017/18

 

Μαθήματα ΠΠΔΕ του ακαδ. έτους 2016/17

 

Μαθήματα ΠΠΔΕ του ακαδ. έτους 2015/16

 


Εκτύπωση