Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ)

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, παρέχει πιστοποιημένη Παιδαγωγική-Διδακτική Επάρκεια (ΦΕΚ 2281/05-07-2017).

Tο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ), αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε τυχόν διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π. για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό το διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Ν. 3848/2010, άρθρο 2).

Δικαίωμα να αποκτήσουν το ΠΠΔΕ έχουν οι φοιτητές/τριες με έτος εισαγωγής 2013/14 και εφεξής, αλλά για αυτούς/ές δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε τυχόν διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π. το ΠΠΔΕ αποτελεί για τους/τις φοιτητές/τριες με έτος εισαγωγής 2015/16 και μετά (N. 4485/04.08.2017, Άρθρο 83, παρ. 13).

Προϋποθέσεις για την απόκτηση του ΠΠΔΕ

Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν το ΠΠΔΕ οφείλουν, από το 5ο εξάμηνο σπουδών τους και μετά, να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε οκτώ (8) τουλάχιστον μαθήματα, δύο (2) τουλάχιστον από κάθε μία από τις ακόλουθες θεματικές περιοχές:
1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση

Διευκρινίζεται ότι τα μαθήματα, τα οποία εντάσσονται στις παραπάνω θεματικές ενότητες, θα αναγνωρίζονται ως μαθήματα που πλαισιώνουν το ΠΠΔΕ ΜΟΝΟΝ όταν οι φοιτητές/τριες τα έχουν παρακολουθήσει και έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά από το 5ο εξάμηνο και επάνω.

Τα επιλέξιμα μαθήματα βρίσκονται στο υπομενού Μαθήματα ΠΠΔΕ, στις αντίστοιχες υπερσυνδέσεις για το εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος.

Το μάθημα ΠΑ0801 του Τμήματος, δηλ. η Πρακτική Άσκηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση ΠΠΔΕ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΠΔΕ:

Α. Μαθήματα ΠΠΔΕ του ακαδ. έτους 2015/16

 

Β. Μαθήματα ΠΠΔΕ του ακαδ. έτους 2016/17

 

Γ. Μαθήματα ΠΠΔΕ το ακαδ. έτος 2017/18

 

Δ. Μαθήματα ΠΠΔΕ το ακαδ. έτος 2018/19

 

Δ. Μαθήματα ΠΠΔΕ το ακαδ. έτος 2019/20

 


Εκτύπωση