Πρόγραμμα Σπουδών

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ)
του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Το νέο ΠΠΣ είναι σε ισχύ από 1/10/2020. Οι αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο ΠΠΣ του Τμήματος έχουν αναδρομική ισχύ, ενώ μεταβατικές ρυθμίσεις εξασφαλίζουν την ομαλή εφαρμογή του νέου ΠΠΣ, επιτρέποντας την αυτόματη ένταξη σε αυτό όλων των φοιτητών/τριών του Τμήματος.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας έχει ως στόχο την ανάπτυξη νέων επιστημόνων με άριστη και σε βάθος γνώση των αντικειμένων του Τμήματος. Επιδιώκεται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να αποκτήσουν ένα ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία για έρευνα σε ανώτερα επίπεδα σπουδών και σε διεπιστημονικά συγκείμενα. Παράλληλος στόχος είναι να αναπτύξουν κριτική ικανότητα και, συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη, να αποκτήσουν δεξιότητες κατάλληλες ώστε να διδάξουν σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, αλλά και να εξασκήσουν ποικίλα επαγγέλματα που συνδέονται με τα αντικείμενα των σπουδών τους στο Τμήμα.

Ειδικότερα, στο ΠΠΣ οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αποκτούν επιστημονικές γνώσεις και ικανότητες

 • στο ευρύ πεδίο της Γλωσσολογίας, τις οποίες μπορούν να αξιοποιούν στη θεωρητική και εμπειρική γλωσσολογική έρευνα,
 • στο ευρύτερο πεδίο της Γραμματολογίας με έμφαση στη μελέτη κειμένων της γερμανόφωνης γραμματείας, εντάσσοντας αυτά στα ιστορικά και πολιτισμικά τους συμφραζόμενα αλλά και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ιστορίας των ιδεών και της θεωρίας της λογοτεχνίας γενικότερα.
 • Στο πεδίο της Συγκριτικής Γραμματολογίας που τους επιτρέπει να προβαίνουν σε συσχετισμούς συγγραφέων και κινημάτων πέρα από τα όρια των εθνικών λογοτεχνιών, να μελετούν μορφές διακειμενικότητας και τη σχέση μεταξύ κειμένων, τεχνών, νέων μέσων και επιστημών.
 • στη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας τόσο με συμβατικές μορφές εκπαίδευσης όσο και με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας, σε ποικίλα εκπαιδευτικά πλαίσια και διαπολιτισμικά περιβάλλοντα,
 • Στο ευρύτερο πεδίο της Μεταφρασεολογίας με έμφαση, αφενός, στη θεωρία και μεθοδολογία της μετάφρασης και διερμηνείας καθώς και στη διαχρονική και συγχρονική μελέτη μεταφραστικών και διερμηνευτικών πρακτικών και προσεγγίσεων και, αφετέρου, στην πράξη της μετάφρασης λογοτεχνικών, γενικών και ειδικών κειμένων και στην πράξη τόσο της διερμηνείας συνεδρίων όσο και της κοινοτικής διερμηνείας.


Οι γνωστικές κατευθύνσεις του τμήματος θεραπεύονται από τους δύο τομείς του τμήματος: Α. Γλωσσολογίας και Διδακτικής, και Β. Λογοτεχνίας και Πολιτισμού.

Για κάθε ακαδημαϊκό έτος ορίζεται για κάθε τομέα ένα μέλος ΔΕΠ ως σύμβουλος σπουδών.

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στο πλαίσιο του ΠΠΣ του, παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές και στις φοιτήτριες να αποκτήσουν Πιστοποιημένη Παιδαγωγική-Διδακτική Επάρκεια.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών είναι τετραετούς φοίτησης (8 ακαδημαϊκά εξάμηνα). Για την απόκτηση του πτυχίου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον 240 ECTS (πιστωτικές μονάδες). (ECTS: πιστωτικές μονάδες, όπου η αναλογία ECTS-φόρτου εργασίας έχει υπολογιστεί ως 1 ECTS = 25 ώρες φόρτου εργασίας.)

Η εξέταση κάθε μαθήματος γίνεται είτε γραπτά είτε προφορικά είτε μέσω εργασίας είτε σε συνδυασμό κάποιων από τους παραπάνω τρόπους στην ελληνική ή τη γερμανική γλώσσα.

Η γλώσσα διδασκαλίας, συγγραφής των γραπτών εργασιών και των εξετάσεων είναι ως επί το πλείστον η γερμανική. Ως εκ τούτου, η γνώση της γερμανικής γλώσσας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση των μαθημάτων.

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας οι φοιτητές και φοιτήτριες απαιτείται να παρακολουθήσουν με επιτυχία τους εξής τύπους μαθημάτων:

Yποχρεωτικά Μαθήματα (Y) (102 ECTS). Τα υποχρεωτικά μαθήματα εισάγουν τις φοιτήτριες/τους φοιτητές στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το τμήμα, έχουν δε σχεδιαστεί ως αλληλοσυμπληρούμενα και με αύξοντα βαθμό δυσκολίας. Ως εκ τούτου, συστήνεται οι φοιτητές/ήτριες να τα παρακολουθούν με τη σειρά που προβλέπεται.

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (E) (36 ECTS). Τα μαθήματα Ε μπορούν να προέρχονται από το οικείο τμήμα ή και άλλα τμήματα του Α.Π.Θ. Στην κατηγορία Ε εντάσσονται και γλωσσικές ασκήσεις που προσφέρονται στο τμήμα με δύο ώρες διδασκαλίας και 3 ECTS. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται τα μαθήματα ειδικής γλωσσικής κατάρτισης του Δ΄ εξαμήνου (Ε ΓΕΡ) με δύο ώρες διδασκαλίας και 3 ECTS και τα μαθήματα Επιλογής με τον υπέρτιτλο «Περιδιαβάσεις».

Μαθήματα Επιλεγόμενα Ειδίκευσης (Ε ΕΙΔ) (102 ECTS) που συναρτούν την ειδίκευση των φοιτητών/τριών στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το τμήμα. Τα Ε ΕΙΔ προέρχονται από τους δύο Τομείς του Τμήματος: Α. Γλωσσολογίας - Διδακτικής, Β. Λογοτεχνίας - Πολιτισμού.

Σε αυτά συγκαταλέγονται: προαιρετική πτυχιακή εργασία (12 ECTS) και προαιρετική πρακτική άσκηση (12 ECTS).

Διευκρίνιση: Υποχρεωτικές επιλογές (Ε και Ε ΕΙΔ) από τα μαθήματα τομέα Λογοτεχνίας / Πολιτισμού

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τον χώρο της γραμματολογίας είναι υποχρεωτική η επιλογή μαθημάτων από τον τομέα Λογοτεχνίας/ Πολιτισμού που αντιστοιχούν σε 24 ΕCTS και κατανέμονται ως εξής:

 • Δύο μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής με τον υπέρτιτλο «Περιδιαβάσεις» (από 6 ΕCTS το καθένα).
 • Δύο μαθήματα Ε ΕΙΔ από τα προσφερόμενα μαθήματα Ε ΕΙΔ του τομέα Λογοτεχνίας/Πολιτισμού (στον κύκλο ειδίκευσης σπουδών, από 6 ΕCTS το καθένα).

 

ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι 240 ECTS (πιστωτικές μονάδες), οι οποίες απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, κατανέμονται στις Βασικές Σπουδές και στον Κύκλο Ειδίκευσης ως εξής:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (126 ECTS)

Οι Βασικές Σπουδές αφενός εξασφαλίζουν την απόκτηση βασικών γνώσεων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και αφετέρου στοχεύουν στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών στη Γερμανική. Για τον σκοπό αυτό προβλέπονται στα πρώτα τρία εξάμηνα τρία υποχρεωτικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας ΓΕΡ Ι-ΙΙΙ (18 ECTS συνολικά), η επιτυχής παρακολούθηση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για τη μετάβαση των φοιτητών/τριών στον Κύκλο Ειδίκευσης. Εκτός από τα προαναφερθέντα υποχρεωτικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας, οι φοιτητές/ήτριες οφείλουν να παρακολουθήσουν με επιτυχία Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, ώστε να εξασφαλίσουν συνολικά 90 ECTS. Πέραν τούτου, στις Βασικές Σπουδές συμπεριλαμβάνονται μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (Ε) που αντιστοιχούν σε 36 ECTS.

Προκειμένου οι φοιτητές/ήτριες να καλύψουν τα 36 ΕCTS των μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής (Ε):

 • Υποχρεούνται να επιλέξουν δύο μαθήματα Ε (6 ΕCTS στο σύνολο) γλωσσικής κατάρτισης από την κατηγορία Ε ΓΕΡ (από το Δ΄ εξάμηνο και πάνω και εφόσον έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα υποχρεωτικά μαθήματα ΓΕΡ Ι-ΙΙ)
 • Υποχρεούνται να επιλέξουν δύο μαθήματα Ε (12 ΕCTS στο σύνολο) από την κατηγορία «Περιδιαβάσεις».
 • Από τα υπόλοιπα 18 ΕCTS που υποχρεούνται να καλύψουν στην κατηγορία των μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής (Ε) έχουν τη δυνατότητα να κατοχυρώσουν έως και 12 ΕCTS εκτός τμήματος από τις εξής σχολές του Α.Π.Θ: τη Φιλοσοφική Σχολή, την Παιδαγωγική Σχολή, τη Σχολή Καλών Τεχνών, τη Νομική Σχολή και τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Διευκρινίζεται ότι μάθημα που αντιστοιχεί σε περισσότερα των 6 ΕCTS δεν είναι επιλέξιμο.

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (114 ECTS)

Ο Κύκλος Ειδίκευσης περιλαμβάνει:

 • το Υποχρεωτικό Μάθημα του Ζ΄ εξαμήνου ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΙΙ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ (12 ECTS). Για τη συμμετοχή στο μάθημα ΔΙΔ ΙΙΙ είναι προϋπόθεση οι φοιτητές/ήτριες να έχουν κατοχυρώσει προβιβάσιμο βαθμό στα μαθήματα ΔΙΔ Ι και ΔΙΔ ΙΙ.
 • Μαθήματα Επιλεγόμενα Ειδίκευσης (Ε ΕΙΔ) (102 ECTS), στα οποία συγκαταλέγονται η προαιρετική πτυχιακή εργασία (12 ECTS) και η προαιρετική πρακτική άσκηση (12 ECTS).


Διευκρινίσεις

Σχετικά με τα μαθήματα Ε ΕΙΔ:

Οι φοιτητές/ήτριες προκειμένου να εξασφαλίσουν τα 102 ΕCTS των μαθημάτων Ε ΕΙΔ:

 • Υποχρεούνται να επιλέξουν δύο μαθήματα Επιλεγόμενα Ειδίκευσης από τον τομέα Λογοτεχνίας - Πολιτισμού: συνολικά 12 ΕCTS.
 • Υποχρεούνται να επιλέξουν τέσσερα μαθήματα Ε ΕΙΔ με τη συναρτώμενη εμβάθυνση (Ε ΕΙΔ των 6+3= 9 ΕCTS): συνολικά 36 ΕCTS. (Προσοχή: δεν επιτρέπεται να επιλέξουν για περισσότερα από τέσσερα μαθήματα Ε ΕΙΔ τη συναρτώμενη εμβάθυνση.)
 • Έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση: 12 ΕCTS.
 • Έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία: 12 ΕCTS


Η πτυχιακή εργασία
εκπονείται στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύουν οι δύο Τομείς του Τμήματος (Τομέας Γλωσσολογίας - Διδακτικής και Τομέας Λογοτεχνίας - Πολιτισμού). Προϋπόθεση για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας είναι ο/η φοιτητής/ήτρια να έχει παρακολουθήσει έναν ικανό αριθμό μαθημάτων από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει την πτυχιακή εργασία. Συστήνεται σε όσους/ες φοιτητές/ήτριες ενδιαφέρονται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία να έρθουν σε επαφή με το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ και να επιλέξουν θέμα από την αρχή του Ζ' εξαμήνου.

Σχετικά με τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης / Praktikum (12 ECTS):

Προς το παρόν προσφέρεται στο τμήμα η δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο πεδίο της διδασκαλίας της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο Μάθημα Ε ΕΙΔ της Πρακτικής Άσκησης σε εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΠΑ0801) προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων Γλώσσας Ι-ΙΙΙ καθώς και των μαθημάτων γλώσσας Ε ΓΕΡ του Δ΄ εξαμήνου, όπως επίσης και των υποχρεωτικών μαθημάτων Διδακτικής ΔΙΔ Ι-ΙΙΙ.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αναγνώρισης πρακτικής άσκησης που έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Erasmus Placement, εφόσον πρόκειται για εφαρμογή των γνωστικών αντικειμένων του τμήματος.

Σχετικά με την αναγνώριση των μαθημάτων από προγράμματα Erasmus ως Ε ΕΙΔ:

Οι φοιτητές/ήτριες δεν μπορούν να αντιστοιχούν μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού ως υποχρεωτικά μαθήματα του οικείου ΠΠΣ. Μπορούν, ωστόσο, να τα αναγνωρίσουν ως μαθήματα Επιλεγόμενα Ειδίκευσης (Ε ΕΙΔ) ή μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (Ε) και ως μαθήματα ειδικής γλωσσικής κατάρτισης (Ε ΓΕΡ). Οι καθηγητές/ήτριες που είναι υπεύθυνοι/ες για τα προγράμματα Erasmus αποφασίζουν σχετικά με την αντιστοίχιση, με βάση τον βαθμό δυσκολίας και τη συνάφεια των μαθημάτων αυτών με τα γνωστικά αντικείμενα του οικείου ΠΠΣ.

Σε περίπτωση που κάποιο μάθημα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus έχει λιγότερες πιστωτικές μονάδες από όσες προβλέπονται στο τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και έχει εγκριθεί η αντιστοίχισή του με Μάθημα Επιλεγόμενο Ειδίκευσης του τμήματος, ο φοιτητής/η φοιτήτρια, προκειμένου να συγκεντρώσει τον συνολικό αριθμό των 102 ECTS, υποχρεούται να επιλέξει συμπληρωματικά κάποιο μάθημα Ε ΕΙΔ του τμήματος.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΠΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΔΙΔ. ECTS ΤΥΠΟΣ
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΓΕΡ101 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι Α 5 6 Υ
ΓΛΩ108 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Α 3 6 Υ
ΛΟΓ104 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Α 3 6 Υ
  2 x ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ   3 6 Ε
18 ECTS Υποχρεωτικά μαθήματα και 12 ECTS Επιλογής
ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 30 ECTS
 
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΛΟΓ204 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ι Β 3 6 Υ
ΓΕΡ201 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ Β 5 6 Υ
ΓΛΩ208 ΦΩΝΗΤΙΚΗ‐ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ B 3 6 Y
  2 x ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ   3 6 Υ
18 ECTS Υποχρεωτικά μαθήματα και 12 ECTS Επιλογής
ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 30 ECTS
 
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΓΕΡ301 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ Γ 5 6 Υ
ΓΛΩ308 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ Γ 3 6 Υ
ΜΕΤ405 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ Γ 3 6 Y
ΛΟΓ304 ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ  Γ 3 6 Υ
  ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ   3 6 Ε
24 ECTS Υποχρεωτικά μαθήματα και 6 ECTS Ε
ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 30 ECTS
 
 Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ε ΕΓΕΡ 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ   2 3  Ε
ΛΟΓ404 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙ Δ 3 6 Υ
ΔΙΔ207 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ‐ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ‐ ΚΕΠΑΓ ‐ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Δ 3 6 Y
ΓΛΩ408 ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Δ 3 6 Υ
  ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ   3 6 Ε ΕΙΔ
18 ECTS Υποχρεωτικά μαθήματα, 6 ECTS Ε ΓΕΡ, 6 ECTS Ε ΕΙΔ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 30 ECTS
 
Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΔΙΔ403 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΙ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ(ΤΠΕ) ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε 3 6 Υ
ΛΟΓ504 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  Ε 3 6 Υ
  18 ECTS ΜΑΘΗΜΑTA ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ   3 6 Ε ΕΙΔ
12 ECTS Υ, 18 ECTS Ε ΕΙΔ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 30 ECTS
 
ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
  30 ECTS ΜΑΘΗΜΑTA ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ   3 6 Ε ΕΙΔ
30 ECTS E EIΔ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 30 ECTS
 
Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΔΙΔ503 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΙΙ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ Ζ 8 12 Υ
  18 ECTS ΜΑΘΗΜΑTA ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ   3 6 Ε ΕΙΔ
12 ECTS ΥΚ, 18 ECTS Ε ΕΙΔ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 180 ECTS
 
Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ
  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ή ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε ΕΙΔ     12 Ε ΕΙΔ
  ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ή ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε ΕΙΔ     12 Ε ΕΙΔ
30 ECTS Ειδίκευση (Ε ΕΙΔ ή/και Πρακτική Άσκηση ή/και Πτυχιακή Εργασία)
ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 30 ECTS

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Το νέο ΠΠΣ ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 και έχει αναδρομική ισχύ. Όσοι φοιτητές/ήτριες δεν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με το πέρας της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2020 εντάσσονται αυτομάτως στο νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή ένταξη των φοιτητών/τριών που ενεγράφησαν στο τμήμα πριν από τον Σεπτέμβριο του 2020, θα ισχύσουν οι εξής μεταβατικές ρυθμίσεις αντιστοίχισης και αναγνώρισης των μαθημάτων που έχουν ήδη κατοχυρώσει.

Αναφορικά με τα Υποχρεωτικά Μαθήματα του παλαιού ΠΠΣ

Οι φοιτητές/ήτριες που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα του παλαιού ΠΠΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ: ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ κατοχυρώνουν τον βαθμό τους στα μαθήματα αυτά, τα οποία τους αναγνωρίζονται ως μαθήματα Επιλεγόμενα Ειδίκευσης (Ε ΕΙΔ) με τον ίδιο τίτλο. Τα μαθήματα αυτά αναγνωρίζονται και προσμετρώνται αυτόματα τόσο για την κατοχύρωση του Πτυχίου όσο και για την απόκτηση του ΠΠΔΕ.

Οι φοιτητές/ήτριες που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το υποχρεωτικό μάθημα του Δ΄ εξαμήνου του παλαιού ΠΠΣ ΓΛΩΣΣΑ ΙV κατοχυρώνουν τον βαθμό τους εν λόγω μάθημα τους αναγνωρίζεται ως δυο μαθήματα Ε ΓΕΡ του νέου ΠΠΣ.

Οι φοιτητές/ήτριες που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το μάθημα ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΙΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ του παλαιού ΠΠΣ με 18 ΕCTS, κατοχυρώνουν τον βαθμό τους στο νέο μάθημα ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΙΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ με 12 ΕCTS και επιπλέον 6 ECTS στο μάθημα Επιλεγόμενο Ειδίκευσης (Ε ΕΙΔ) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ».

Διευκρίνιση για τα μαθήματα Γλώσσας για όλους/ες τους/τις φοιτητές/ήτριες:

Από το χειμερινό εξάμηνο του 2020/21 το υποχρεωτικό μάθημα ΓΕΡ ΙV του Δ΄ εξαμήνου του παλαιού ΠΠΣ καθώς και τα γλωσσικά μαθήματα Ε ΓΕΡ του νέου ΠΠΣ παύουν να είναι προϋπόθεση για την παρακολούθηση των μαθημάτων του Κύκλου Ειδίκευσης, εκτός από την περίπτωση του μαθήματος ΠΑ0801 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Ε ΕΙΔ).

Επίσης, το υποχρεωτικό μάθημα ΓΕΡ ΙΙΙ του Γ΄ εξαμήνου δεν είναι προϋπόθεση για την παρακολούθηση των μαθημάτων Ε ΓΕΡ από το Δ΄ εξάμηνο και εξής.

Αναφορικά με τα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής του παλαιού ΠΠΣ

 • Σε περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/ήτρια έχει συμπληρώσει τα απαιτούμενα από το νέο ΠΠΣ 36 ΕCTS στην κατηγορία μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής, απαλλάσσεται από την υποχρέωση να παρακολουθήσει τα δύο μαθήματα με υπέρτιτλο «Περιδιαβάσεις».
 • Σε περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/ήτρια έχει συμπληρώσει περισσότερα των 36 ΕCTS στην κατηγορία μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής, μπορεί να καταθέσει αίτηση στη Γραμματεία, ώστε το/τα επιπλέον μάθημα/ήματα και τα αντίστοιχα ECTS, εφόσον πρόκειται για μαθήματα του τμήματος με 6 ΕCTS, να του αναγνωριστούν ως μαθήματα Ε ΕΙΔ.


Σε περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/ήτρια έχει συμπληρώσει τον Σεπτέμβριο του 2020 τα απαιτούμενα από το νέο ΠΠΣ 36 ΕCTS στην κατηγορία μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής, στα οποία προσμετρώνται και τα 6 ECTS από το ΓΕΡ IV, απαλλάσσεται από την υποχρέωση να παρακολουθήσει τα δύο μαθήματα με υπέρτιτλο «Περιδιαβάσεις». Επίσης, δεν ισχύει η ρήτρα, 18 ECTS να προέρχονται από μαθήματα Επιλογής του Τμήματος Γερμανικής.

Σημείωση: για μαθήματα Ε εκτός τμήματος στα οποία έχει κατοχυρωθεί βαθμός πριν το χειμερινό εξάμηνο 2020/21, δεν ισχύει ο περιορισμός των 6 ECTS.

Αναφορικά με τα Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (ΥΚ) παλαιού ΠΠΣ/ Ε ΕΙΔ του νέου ΠΠΣ

Όλα τα μαθήματα ΥΚ αναγνωρίζονται στο νέο ΠΠΣ ως μαθήματα Ε ΕΙΔ με τον ίδιο τίτλο.

Σε περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/ήτρια έχει πριν το χειμερινό εξάμηνο 2020/21 κατοχυρώσει τουλάχιστον 48 ΕCTS από τα 72 ECTS που προέβλεπε το παλαιό ΠΠΣ στην κατηγορία των μαθημάτων κατεύθυνσης (ΥΚ), απαλλάσσεται από την υποχρέωση να επιλέξει τέσσερα μαθήματα Ε ΕΙΔ με την συναρτώμενη εμβάθυνσή τους. Επίσης απαλλάσσεται από την υποχρέωση να επιλέξει δύο μαθήματα Ε ΕΙΔ ΛΟΓ/ΠΟΛ.

Στην κατηγορία Ε ΕΙΔ προσμετρώνται - εφόσον έχουν κατοχυρωθεί τα αντίστοιχα μαθήματα πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου 20/21- τα εξής:

 • 12 ΕCTS από τα δυο υποχρεωτικά μαθήματα της Παιδαγωγικής
 • 6 ECTS από την παλιά ΔΙΔ ΙΙΙ και
 • 12 ECTS από δυο Ε (κατόπιν αίτησης, εφόσον έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των 36 ECTS στην κατηγορία Ε)

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ECTS ΠΑΛΑΙΟ – ΝΕΟ ΠΠΣ

  ΠΑΛΑΙΟ ΠΠΣ ΝΕΟ ΠΠΣ
  Υ YK E Υ Ε ΕΙΔ Ε
ΓΛΩ/ΔΙΔ 6, 6, 6, 6, 6, 6, 18=54 Από 36 έως 72 Προσφέρονται ανάλογα με την ευχέρεια των διδασκόντων 6, 6, 6, 6, 6, 6, 12=48 102 ECTS (εκ των οποίων τουλάχιστον 12 ECTS από ΛΟΓ/ΠΟΛ) Προσφέρονται ανάλογα με την ευχέρεια των διδασκόντων
ΛΟΓ/ΠΟΛ 6, 6, 6, 6, 6 =30 Από 36 έως 72 6, 6, 6, 6, 6=30 36 ECTS εκ των οποίων: 12 ECTS ΛΟΓ/ΠΟΛ («Περιδιαβάσεις») 6 ECTS : Ε ΓΕΡ ΕΩΣ 12 ECTS ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΛΩΣΣΑ 6, 6, 6, 6 =24 ECTS   6, 6, 6 =18 ECTS  
ΠΑΙ 6, 6 =12   -  
ΜΕΤ/ΔΙΕΡΜ 6   6  
ΣΥΝΟΛΑ 126 72 42 [18 ECTS- Α΄ΚΥΚΛΟΣ & 24 ECTS-Β’ΚΥΚΛΟΣ 102 36
240 240

 

   


Εκτύπωση