Μαθήματα Γλωσσικής Κατάρτισης Γερμανικής Γλώσσας

Η γνώση της γερμανικής γλώσσας του  επιπέδου τουλάχιστον της Καλής Γνώσης  (Β2) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑΓ) αποτελεί προϋπόθεση για την  έναρξη της φοίτησης στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Η συνέχιση της φοίτησης σε υψηλότερα εξάμηνα προϋποθέτει αυτονόητα και ένα υψηλότερο επίπεδο γλωσσομάθειας. Οι φοιτητές /- ήτριες θα πρέπει κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) πρώτων εξαμήνων να διευρύνουν με εντατικό ρυθμό τις γνώσεις τους στη γερμανική γλώσσα,  οι οποίες θα τους επιτρέψουν  την απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών τους.

Επιπρόσθετα ένα υψηλό επίπεδο γλωσσομάθειας αποτελεί ένα βασικό προσόν, τόσο για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όσο και για τη μετέπειτα επαγγελματική τους δραστηριότητα. Με προϋπόθεση τη συστηματική και ενεργό συμμετοχή των φοιτητών/-τριών στα προσφερόμενα μαθήματα και μετά την επιτυχή τους εξέταση σε αυτά, αναμένεται, ότι το ελάχιστο  επίπεδο των φοιτητών/-τριών στη γερμανική γλώσσα  θα φτάσει στο επίπεδο Β2+ / Γ1- του ΚΕΠΑΓ.

Για τους παραπάνω λόγους υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος  η ανάπτυξη των γλωσσικών  δεξιοτήτων  των φοιτητών/-τριών στη γερμανική  γλώσσα με τα υποχρεωτικά μαθήματα  Γερμανική Γλώσσα Ι-ΙΙΙ (ΓΕΡ101, ΓΕΡ201, ΓΕΡ301) και με δύο μαθήματα Επιλογής Γλώσσας (Ε ΓΕΡ):

Τα υποχρεωτικά μαθήματα ΓΕΡ101, ΓΕΡ201 και ΓΕΡ301 με 5 ώρες διδασκαλίας αποσκοπούν στην εντατική γλωσσική εξάσκηση και στη διεύρυνση των δεξιοτήτων και γενικότερα της γλωσσικής επάρκειας  των φοιτητών/-τριών στη Γερμανική, απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση των περιεχομένων των σπουδών  και την ενεργό συμμετοχή  τους σε αυτές.

 Η διδασκαλία γίνεται σε παράλληλα τμήματα, ο αριθμός των οποίων εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του διδακτικού προσωπικού. Η κατάταξη στα τμήματα για το μάθημα ΓΕΡ101 γίνεται με βάση τα αποτελέσματα   ενός γλωσσικού  τεστ για τους/τις νεοεισερχόμενους/-ες φοιτητές /-ήτριες  πριν την έναρξη των μαθημάτων. Για τα μαθήματα ΓΕΡ201 και ΓΕ301 η κατάταξη στα τμήματα γίνεται με κριτήριο τη συνολική επίδοση των φοιτητών/τριών στο αμέσως  προηγούμενο μάθημα ΓΕΡ.

Προσοχή: Η επιτυχής παρακολούθηση των 3 υποχρεωτικών μαθημάτων γερμανικής γλώσσας, ΓΕΡ101, ΓΕΡ201 και ΓΕΡ301 (18 ECTS), αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάβαση των φοιτητών/-τριών στον Κύκλο Ειδίκευσης.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα γλωσσικής εμβάθυνσης (Ε ΓΕΡ) με 2 ώρες διδασκαλίας και 3 ECTS το καθένα, επιλέγονται από μια δεξαμενή μαθημάτων από το Δ΄ εξάμηνο, εφόσον οι φοιτητές/-ήτριες έχουν εξασφαλίσει προβιβάσιμο βαθμό στα μαθήματα ΓΕΡ101 και ΓΕΡ201. Εφόσον είναι οργανωτικά εφικτό, τα μαθήματα Ε ΓΕΡ προσφέρονται τόσο στο Χειμερινό όσο και στο Εαρινό Eξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Τα προσφερόμενα μαθήματα διαφοροποιούνται ως προς το επίπεδο και διακρίνονται σε μαθήματα τύπου Α και Β. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση των μαθημάτων Ε ΓΕΡ αποτελεί η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα Γερμανική Γλώσσα Ι και ΙΙ. Για την παρακολούθηση των μαθημάτων τύπου Α αποτελεί επιπλέον προϋπόθεση ο βαθμός 7 και άνω στο μάθημα Γερμανική Γλώσσα ΙΙ. Φοιτητές/-ήτριες με βαθμό κάτω του 7 επιλέγουν μαθήματα Ε ΓΕΡ τύπου Β. Ο συνολικός αριθμός των 6 ECTS παραμένει αμετάβλητος και δίνεται η δυνατότητα στους/στις φοιτητές/-ήτριες να παρακολουθήσουν μαθήματα ανάλογα με το επίπεδό τους.

Προσοχή: Η επιτυχής παρακολούθηση των υποχρεωτικών  μαθημάτων επιλογής Γλώσσας (Ε ΓΕΡ) αποτελεί επιπλέον προϋπόθεση (εκτός από τα μαθήματα ΓΕΡ101, ΓΕΡ201 και ΓΕΡ301) για την παρακολούθηση του επιλεγόμενου μαθήματος ειδίκευσης ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΠΑ 0801).

 


Εκτύπωση