Τομέας Γλωσσολογίας - Διδακτικής

Αναλυτικοί στόχοι μαθημάτων Γλωσσολογίας - Διδακτικής:

Τα μαθήματα στα γνωστικά αντικείμενα της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και της Διδακτικής έχουν ως γενικό στόχο να προσφέρουν επίκαιρη επιστημονική γνώση στο ευρύ πεδίο της Γλωσσολογίας και της Διδακτικής, να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη επιστημονικής και κριτικής σκέψης, ώστε οι απόφοιτοι/ες να αποκτήσουν τα μεθοδολογικά εργαλεία για έρευνα και τα εφόδια για επαγγελματική αποκατάσταση στην εκπαίδευση ή και σε άλλες θέσεις στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Τα μαθήματα είναι για τον Πρώτο Κύκλο Σπουδών υποχρεωτικά, ενώ στον Δεύτερο Κύκλο Σπουδών προσφέρονται Υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης. Παράλληλα, και στους δύο Κύκλους Σπουδών δίδεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μαθημάτων (Μαθήματα Επιλογής).

Βασικοί στόχοι των μαθημάτων της Γλωσσολογίας είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες με το φαινόμενο της γλώσσας ως ανθρώπινης ικανότητας, ως συστήματος και ως μέσου επικοινωνίας στον γερμανόφωνο και στον ελληνόφωνο χώρο αλλά και σε ευρύτερα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Οι γλωσσολογικές θεωρίες συνδέονται άμεσα με τη διδασκαλία και την εκμάθηση της γλώσσας ως πρώτης, δεύτερης, ξένης, ενώ η μελέτη της γλώσσας ως μέσου επικοινωνίας και έκφρασης πολιτισμού συνδέει τη Γλωσσολογία με τη Λογοτεχνία και τον Πολιτισμό.
Στον Πρώτο Κύκλο Σπουδών τα μαθήματα έχουν στόχο να αποκτήσουν οι φοιτητές /τριες βασικές εισαγωγικές γνώσεις στις θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές της Γλωσσολογίας. Η γλωσσολογική ανάλυση αφορά σε διακριτά επίπεδα στο πλαίσιο της Φωνητικής, της Φωνολογίας, της Μορφολογίας, της Σύνταξης, της Σημασιολογίας, της Πραγματολογίας τόσο στη γερμανική όσο και στην ελληνική γλώσσα και της διάδρασης μεταξύ τους.

Στον Δεύτερο Κύκλο Σπουδών τα μαθήματα  έχουν στόχο να διευρύνουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις που έχουν ήδη αποκτηθεί στον Πρώτο Κύκλο Σπουδών καλύπτοντας ένα ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων. Οι φοιτητές /τριες αποκτούν στέρεες γνώσεις στη θεωρητική και εμπειρική γλωσσολογική έρευνα, εξοικειώνονται με διαφορετικές μεθόδους ανάλυσης και διεπιστημονικές προσεγγίσεις της επικοινωνίας στον κοινωνικό, εκπαιδευτικό χώρο και σε περιβάλλοντα εργασίας και αναπτύσσουν δεξιότητες, ώστε να εφαρμόζουν συγκεκριμένες μεθόδους έρευνας και ανάλυσης. Ευαισθητοποιούνται σε θέματα διγλωσσίας και πολυγλωσσίας, ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν την πολυγλωσσία στη σχολική τάξη σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αποκτούν, επίσης, γνώσεις σχετικές με την ελληνική πολιτική για τις γλώσσες στο ευρωπαϊκό συγκείμενο.

Βασικοί στόχοι των μαθημάτων  Διδακτικής είναι να αναπτύξουν οι φοιτητές/τριες ουσιαστικές ικανότητες και δεξιότητες που θα τους/τις επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις σημερινές απαιτήσεις της κοινωνίας και της εκπαίδευσης: άρτια θεωρητική κατάρτιση, κατάλληλα εφόδια για τη διδακτική πρακτική, ικανότητα λήψης αποφάσεων κ.ά.. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει ακόμη να κατανοήσουν - μέσα από τη βιωμένη εμπειρία - την πολυπλοκότητα της διδακτικής πράξης και να οδηγηθούν στην κριτική αναθεώρηση των κατεστημένων πρακτικών διδασκαλίας. Παράλληλοι στόχοι είναι να συνειδητοποιήσουν την αξία και να ασκηθούν στην αυτοκριτική και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων τους όπως και να μάθουν να εφαρμόζουν στη διδακτική πράξη τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που αποκτούν, και οι οποίες αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητάς τους.

Κεντρικό σημείο αναφοράς αποτελεί η εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων έρευνας και ανάλυσης των γλωσσικών αναγκών που προκύπτουν σε περιβάλλοντα εργασίας.
Στόχος των μαθημάτων της Διδακτικής της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας στον Πρώτο Κύκλο Σπουδών είναι να έρθουν οι φοιτητές/τριες σε επαφή με θεωρητικούς προβληματισμούς σε πεδία όπως τα προγράμματα σπουδών της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας, ο σχεδιασμός του μαθήματος της ξένης γλώσσας, οι δεξιότητες κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου, η διάδραση στην τάξη (ΔΙΔ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΚΕΠΑΓ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ), τα μοντέλα της ηλεκτρονικής μάθησης, τα ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης και η χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία μαθησιακών δραστηριοτήτων (ΔΙΔ ΙΙ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ).

Στο Δεύτερο Κύκλο Σπουδών, όλοι/όλες οι φοιτητές/τριες του Τμήματος παρακολουθούν το υποχρεωτικό μάθημα (ΔΙΔ ΙΙΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ), στο οποίο εμβαθύνουν μέσω της βιωματικής μάθησης σε μορφή Μικροδιδασκαλιών σε θέματα Διδακτικής. Εκτός αυτού, παρέχεται είτε η δυνατότητα δίμηνης Πρακτικής Άσκησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα οποία διδάσκεται η Γερμανική, είτε προσφέρονται κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα σεμιναριακού τύπου, τα οποία έχουν ως στόχο την εξειδίκευση και εμβάθυνση στους τομείς της Διδακτικής και την αυτόνομη διερεύνηση επιλεγμένων θεμάτων των επιστημών που σχετίζονται με τη Διδακτική. Ενδεικτικά αναφέρονται μαθήματα που εστιάζουν σε ερευνητικές μεθόδους, όπως η Λειτουργική Πραγματολογία, όπου γίνεται ανάλυση του λόγου στο μάθημα καθώς και μαθήματα Μεθοδολογίας της Εκπαιδευτικής Έρευνας (αναστοχαστική διδασκαλία, ποιοτική έρευνα, κ.λπ). Ακόμη, προσφέρονται μαθήματα που, πέρα από  τη θεωρητική γνώση, εξασφαλίζουν με τη βοήθεια πρακτικών εφαρμογών και ασκήσεων την περαιτέρω εξοικείωση των φοιτητών/τριών με όλες τις δεξιότητες. Εδώ εντάσσονται: η διδασκαλία με βάση τα σχέδια εργασίας, η μάθηση μέσα από την ανακάλυψη, η Διδακτική της Πολυγλωσσίας, η διδασκαλία της Γερμανικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η διαμεσολάβηση, η χρήση της μετάφρασης, η διαπολιτισμική μάθηση, η ιστορία και η τέχνη στο ξενόγλωσσο μάθημα.

Για πληροφορίες σχετικές με το έργο και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των Διδασκόντων του Τομέα, επισκεφθείτε τις ατομικές ιστοσελίδες τους, που είναι συνδεδεμένες με τα ονόματά τους στον πίνακα που ακολουθεί.

Χρήστος Αντωνίου
Ευαγγελία Καραγιαννίδου
Νικόλαος Κατσαούνης
Αγγελική Κοιλιάρη
Ελένη Μπουτουλούση
Χάρις-΄Ολγα Παπαδοπούλου
Ρενάτε Σιδηροπούλου
Αθηνά Σιούπη
Αναστασία Στάμου
Δήμητρα Τσοκακτσίδου
Κωνσταντίνος Χατζηδήμου

 


Εκτύπωση