Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)
του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Το νέο ΠΠΣ είναι σε ισχύ από 1/10/2020. Οι αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο ΠΠΣ του Τμήματος έχουν αναδρομική ισχύ, ενώ μεταβατικές ρυθμίσεις εξασφαλίζουν την ομαλή εφαρμογή του νέου ΠΠΣ, επιτρέποντας την αυτόματη ένταξη σε αυτό όλων των φοιτητών/τριών του Τμήματος.

Τομέας Γλωσσολογίας - Διδακτικής

Αναλυτικοί στόχοι μαθημάτων Γλωσσολογίας - Διδακτικής:

Τα μαθήματα στα γνωστικά αντικείμενα της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και της Διδακτικής έχουν ως γενικό στόχο να προσφέρουν επίκαιρη επιστημονική γνώση στο ευρύ πεδίο της Γλωσσολογίας και της Διδακτικής, να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη επιστημονικής και κριτικής σκέψης, ώστε οι απόφοιτοι/ες να αποκτήσουν τα μεθοδολογικά εργαλεία για έρευνα και τα εφόδια για επαγγελματική αποκατάσταση στην εκπαίδευση ή και σε άλλες θέσεις στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Τομέας Λογοτεχνίας - Πολιτισμού

Το ερευνητικό και διδακτικό αντικείμενο του τομέα Λογοτεχνίας - Πολιτισμού αφορά κατα κύριο λόγο στη γερμανόφωνη λογοτεχνία και κριτική καθώς και στην ένταξή αυτών στα ευρωπαϊκά πολιτισμικά συμφραζόμενα. Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους γύρω από τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό και να καλλιεργήσουν την γλωσσική τους ευαισθησία. Σκοπός επίσης είναι η ανάδειξη της δυνατότητας των πολλαπλών επιστημονικών προσεγγίσεων στον χώρο της γραμματολογίας.

Μαθήματα Γλωσσικής Κατάρτισης Γερμανικής Γλώσσας

Η γνώση της γερμανικής γλώσσας του  επιπέδου τουλάχιστον της Καλής Γνώσης  (Β2) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑΓ) αποτελεί προϋπόθεση για την  έναρξη της φοίτησης στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Η συνέχιση της φοίτησης σε υψηλότερα εξάμηνα προϋποθέτει αυτονόητα και ένα υψηλότερο επίπεδο γλωσσομάθειας. Οι φοιτητές /- ήτριες θα πρέπει κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) πρώτων εξαμήνων να διευρύνουν με εντατικό ρυθμό τις γνώσεις τους στη γερμανική γλώσσα,  οι οποίες θα τους επιτρέψουν  την απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών τους.

Υποχρεωτικά σεμινάρια χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εργαλείων της Βιβλιοθήκης

Το Τμήμα δίνει την ευκαιρία, στους φοιτητές/τριες να εξοικειωθούν με τις δυνατότητες που τους παρέχουν η Βιβλιοθήκη, η νησίδα Η/Υ και η ιστοσελίδα του Τμήματος οργανώνοντας εξειδικευμένα σεμινάρια για τη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών και υπηρεσιών του Συστήματος Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ. Η απόκτηση των δεξιοτήτων αυτών κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να ανταπεξέλθουν οι φοιτητές/τριες στις υποχρεώσεις των σπουδών τους. Προσφέρονται τα εξής υποχρεωτικά σεμινάρια: