Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο»

Δείτε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών 2017-2019 «Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο χώρο» εδώ

Εσωτερικός Κανονισμός  Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
«Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο»

Γενικές αρχές

Οι γενικές αρχές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) ρυθμίζονται από τις  διατάξεις  των  άρθρων  του  Ν.3685/2008  και  των  άρθρων  2-12  του  Π.Μ.Σ  του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ (Φ.Ε.Κ 808/τ.Β΄/4-7-2006). Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) και μπορεί να αναθεωρείται μια φορά το χρόνο.

Η λειτουργία του Π.Μ.Σ εποπτεύεται από τη Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ) του Τμήματος, η οποία απαρτίζεται από 6 μέλη Δ.Ε.Π, 3 από κάθε πρόγραμμα ειδίκευσης (Λογοτεχνία-Πολιτισμός και Γλωσσολογία-Διδακτική), τα οποία ορίζονται  από  τη  Γ.Σ.Ε.Σ.  Αλλαγή  στη  σύνθεση  της  Σ.Ε.Μ.Σ  απαιτεί  απόφαση  της Γ.Σ.Ε.Σ. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ προεδρεύει της Σ.Ε.Μ.Σ. και ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος, για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης.

Γραμματειακή υποστήριξη

Η Γραμματεία του Τμήματος τηρεί το Μητρώο και το Αρχείο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) καθώς και τα Πρακτικά της Σ.Ε.Μ.Σ, παρέχει γραμματειακή υποστήριξη, διεκπεραιώνει την σχετική αλληλογραφία και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά. Η Γραμματεία Σπουδαστηρίου υποστηρίζει την οικονομική διαχείριση.

* Κάθε χρόνο δημοσιεύεται και αναρτάται Οδηγός Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Προκήρυξη θέσεων

Η  προκήρυξη  θέσεων  γίνεται  από  τη  Γ.Σ.Ε.Σ,  μετά  από  εισήγηση  της  Σ.Ε.Μ.Σ,  το αργότερο ως τον Ιούνιο κάθε ακαδ. έτους και δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο. Η διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή των ΜΦ ορίζεται από τη Σ.Ε.Μ.Σ.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση για ένα από τα δύο προγράμματα ειδίκευσης
 • Γραπτή αιτιολόγηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (περίπου 300 λέξεις)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου (με επίσημη αναγνώριση όπου απαιτείται)
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας ακόμη γλώσσας πέραν της γερμανικής και ελληνικής. Αν ο υποψήφιος δεν διαθέτει τα σχετικά πιστοποιητικά υποβάλλεται σε κρίση από το Τμήμα.
 • Αντίτυπα  δημοσιεύσεων,  διπλωματικών  εργασιών  ή  πιστοποιητικά  συναφών επιστημονικών δραστηριοτήτων, εφόσον υπάρχουν.

 

Η προκήρυξη των θέσεων για κάθε ακαδημαϊκό έτος και η ανακοίνωση των ημερομηνιών για την υποβολή των δικαιολογητικών αλλά και τη διενέργεια των εξετάσεων γίνεται τέλος Ιουνίου του προηγούμενου ακαδ. έτους. Οι ημερομηνίες μπορούν να υπόκεινται σε αλλαγή ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Τμήματος.

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατά το ανώτατο όριο σε 7 φοιτητές ανά πρόγραμμα ειδίκευσης και μπορεί να τροποποιείται προς τα κάτω με απόφαση της ΣΕΜΣ ανάλογα με τα εκάστοτε προκείμενα. Ο ελάχιστος βαθμός για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως αυτός συγκεντρώνεται από όλα τα κριτήρια εισαγωγής, είναι το έξι (6).

Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών

Ως προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών νοούνται:

Α. Στην ειδίκευση Λογοτεχνίας-Πολιτισμού

 1. επαρκείς γνώσεις της ιστορίας της γερμανικής λογοτεχνίας
 2. μεθοδολογία ανάλυσης λογοτεχνικών κειμένων
 3. εξοικείωση με τις βασικές θεωρίες λογοτεχνίας του 20ου αιώνα.

 

Β. Στην ειδίκευση Γλωσσολογίας-Διδακτικής

 1. επαρκείς  γνώσεις   σε   βασικές   θεωρίες   και   πρακτικές  της   θεωρητικής  και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας
 2. βασική θεωρητική επιστημονική γνώση αλλά και επαρκής πρακτική κατάρτιση σχετικά με τη διδασκαλία και την εκμάθηση των ξένων γλωσσών/της γερμανικής ως ξένης γλώσσας
 3. εξοικείωση με επιστημονικά κείμενα σε σχέση με τα (1) και (2)

 

Η  επιλογή  των  ΜΦ  γίνεται  ανά  Πρόγραμμα  Ειδίκευσης  από  αντίστοιχη  τριμελή εισηγητική επιτροπή που προτείνει η ΣΕΜΣ και ορίζει η ΓΣΕΣ και μπορεί να απαρτίζεται και από τα μέλη της ΣΕΜΣ.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι, όπως καθορίζει το άρθρο 4 του ΦΕΚ (808/2006 τ.Β’) έγκρισης του ΠΜΣ. Όσον αφορά στην παράγραφο 3 του άρθρου 4, ο αριθμός των υποψηφίων πτυχιούχων άλλων συναφών Τμημάτων καθορίζεται κατά έτος μετά από πρόταση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής και έγκριση της ΣΕΜΣ, είναι δε δυνατόν να υποχρεωθούν  σε   παρακολούθηση  αριθμού   προπτυχιακών  μαθημάτων  ύστερα  από εισήγηση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής και έγκριση της ΣΕΜΣ.

Προϋποθέσεις για να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι ως υποψήφιοι ΜΦ είναι οι εξής:

 • Βαθμός πτυχίου 7 και άνω
 • Άριστη γνώση γερμανικής και ελληνικής
 • Πολύ καλή γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας

 

Οι υποψήφιοι ΜΦ που πληρούν τους παραπάνω όρους μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών τους καλούνται σε γραπτή εξέταση και προφορική συνέντευξη. Η γραπτή εξέταση διεξάγεται κατά βάση στη γερμανική γλώσσα.

Στόχος της εξέτασης είναι να αξιολογηθούν η ικανότητα κατανόησης και παραγωγής επιστημονικού λόγου στη γερμανική και την ελληνική γλώσσα, η κριτική σκέψη των υποψηφίων καθώς και οι δεξιότητες διαχείρισης επιστημονικών θεμάτων σχετικών με τα αντικείμενα της κάθε κατεύθυνσης.

Στην τελική επιλογή των επιτυχόντων συνυπολογίζονται τα παρακάτω:

 • Γραπτή εξέταση 40%
 • Βαθμός πτυχίου 10%
 • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα ειδίκευσης 30%
 • Συνέντευξη 10%
 • Λοιπά προσόντα (ερευνητικό έργο, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια, επιπλέον ξένη γλώσσα κλπ) 10%

 

Οι ισοβαθμούντες με τον τελευταίο επιτυχόντα γίνονται επίσης δεκτοί. Στο Π.Μ.Σ γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ι.Κ.Υ. που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού κράτους. Πάντως με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθμός των υποτρόφων των παραπάνω κατηγοριών μπορεί να αυξάνεται.

Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

Φοίτηση

Διάρκεια-Αναστολή/Παράταση σπουδών

Η  διάρκεια  φοίτησης  στο  Π.Μ.Σ.  είναι  κατ’ ελάχιστον  4  εξάμηνα.  Με  απόφαση  της Γ.Σ.Ε.Σ. (μετά από αίτηση του φοιτητή/τριας), μπορεί να παραταθεί κατά ένα (1) έτος ο προβλεπόμενος χρόνος  σύνταξης  και  κατάθεσης  της  διπλωματικής εργασίας  ή  και  ο χρόνος φοίτησης. Επίσης, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατή η αναστολή φοίτησης σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. ασθένεια, εγκυμοσύνη, στρατιωτική θητεία κ.ά.), έως δώδεκα (12) μήνες, ύστερα από αίτηση του ΜΦ. Κατά τη διάρκεια της αναστολής αίρονται όλα τα δικαιώματα του ΜΦ. Ο χρόνος αναστολής δεν προσμετράται στο συνολικό χρόνο φοίτησης.

Οι αιτήσεις για παράταση ή αναστολή, θα πρέπει να γίνονται από τους ΜΦ προς τη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο στην αρχή του εξαμήνου για το οποίο ζητείται η παράταση ή διακοπή.

Μετά την παρέλευση του ανώτατου προβλεπόμενου χρόνου φοίτησης, ο ΜΦ διαγράφεται από το ΠΜΣ με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Μαθήματα και εξέταση

Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 13 εβδομάδες ανά εξάμηνο και κατανέμεται ενδεικτικά ως εξής:
Χειμερινό εξάμηνο: Οκτώβριος – τέλη Ιανουαρίου
Εαρινό εξάμηνο: Μάρτιος – τέλη Ιουνίου

Η Σ.Ε.Μ.Σ στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους μπορεί να εισηγείται τροποποιήσεις επί του άρθρου 6 του Π.Μ.Σ όσον αφορά σε μαθήματα, ανάλογα με τα εκάστοτε προκείμενα από τις ανάγκες του Τμήματος. Η εισήγηση αυτή πρέπει να εγκρίνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ.

Το ΠΜΣ προσφέρει 9 υποχρεωτικά μαθήματα για κάθε πρόγραμμα ειδίκευσης (στη θέση των 6 κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του ΠΜΣ) τα οποία κατανέμονται ισομερώς στα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο εκπονείται η ερευνητική- διπλωματική εργασία. Κατά τη διάρκεια όλων των εξαμήνων φοίτησης, προσφέρονται ειδικά ερευνητικά σεμινάρια. Το κάθε υποχρεωτικό μάθημα πιστώνεται με 9 μονάδες ECTS ενώ η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας με 30 ECTS. Η επιτυχής παρακολούθηση των ερευνητικών σεμιναρίων (Kolloquium) πιστώνεται με 9 ECTS, ισομερώς κατανεμημένα στα 3 πρώτα εξάμηνα. Ο συνολικός αριθμός ECTS για τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος είναι κατ’ ελάχιστον 120 ECTS.

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Αδικαιολόγητη απουσία πέραν των 3 συνεδριών οδηγεί στη διαγραφή από το μάθημα, οπότε ο ΜΦ οφείλει να επαναλάβει το μάθημα ή να παρακολουθήσει επιτυχώς και να εξεταστεί σε όποιο άλλο μάθημα προσφέρεται στον τρέχον εξάμηνο.

Τα μαθήματα έχουν κυρίως τη μορφή σεμιναρίων ή και παραδόσεων. Οι διδάσκοντες καθορίζουν τόσο τη μορφή των μαθημάτων όσο και τον τρόπο εξέτασης, τη μορφή και την έκταση των σεμιναριακών εργασιών καθώς και τις προθεσμίες παράδοσής τους. Η βαθμολογία γίνεται με άριστα το 10 και βάση το 6 και κατατίθεται από τον διδάσκοντα στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου διατηρείται φάκελος με τα στοιχεία του ΜΦ.

Οι ΜΦ έχουν το δικαίωμα να παραδώσουν τις εργασίες των μαθημάτων τους στο τέλος του εξαμήνου (χειμερινού ή εαρινού ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών) στο οποίο διδάχτηκε το μάθημα και εναλλακτικά το Σεπτέμβριο του ίδιου ακαδ. έτους. Μετά από την παρέλευση του χρόνου αυτού ο ΜΦ δεν έχει δικαίωμα να καταθέσει την εργασία του μαθήματος. Εάν ένας ΜΦ αποτύχει σε ένα μάθημα δεν μπορεί να το επαναλάβει. Οφείλει να το αναπληρώσει με κάποιο άλλο μάθημα σε επόμενο εξάμηνο. Ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων στα οποία μπορεί να διαγραφεί ο ΜΦ κατά τη διάρκεια της φοίτησής του είναι δύο (2).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι ΜΦ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα της άλλης ειδίκευσης του ΠΜΣ ή μαθήματα από άλλα Π.Μ.Σ. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συγκεντρώνοντας συνολικά μέχρι 30 ECTS. Η συνάφεια των αντικειμένων προεγκρίνεται, σε συνεννόηση με τον σύμβουλο σπουδών, από τη Σ.Ε.Μ.Σ και στη συνέχεια από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Οι ΜΦ θα πρέπει να καταθέτουν την αίτησή τους στη Γραμματεία ΠΡΙΝ παρακολουθήσουν το μάθημα για να εγκριθεί από τη Σ.Ε.Μ.Σ. Σε διαφορετική περίπτωση, η Σ.Ε.Μ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί το βαθμό του μαθήματος. Τα μαθήματα που εγκρίνονται από άλλα ΠΜΣ πιστώνονται με τα ECTS που τους αντιστοιχούν στο ΠΜΣ προέλευσης. Για τους/τις φοιτητές/τριες των προγραμμάτων Erasmus ισχύει η κείμενη νομοθεσία για τα προγράμματα Erasmus.

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση της ΣΕΜΣ ένα μόνιμο μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π ως επιβλέπων, ο οποίος έχει την ευθύνη παρακολούθησης και ελέγχου των σπουδών του ΜΦ.

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Η μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία (ΔΕ) είναι ατομική και το θέμα ορίζεται κατά το 3ο εξάμηνο με αίτηση του ΜΦ προς τη Γραμματεία του Τμήματος, όπου δηλώνεται ο τίτλος της εργασίας και ο επιβλέπων. Για να οριστεί το θέμα της πτυχιακής εργασίας ο ΜΦ θα  πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον έξι (6) μαθήματα. Αν ο ΜΦ συμπληρώσει αργότερα από το 3ο εξάμηνο τα 6 απαιτούμενα μαθήματα, μπορεί να πάρει θέμα μόλις συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων. Τέλος, για να μπορέσει να κατατεθεί η βαθμολογία της μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας, ο ΜΦ θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει και τα εννέα (9) μαθήματα του Π.Μ.Σ., να έχει τουλάχιστον δέκα (10) παρουσίες στο Kolloquium και να έχει παρουσιάσει την πρόοδο της εργασίας στο πλαίσιο του Kolloquium. Η έκταση της εργασίας ορίζεται ενδεικτικά σε 15000-35000 λέξεις (60-100 σελίδες) συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων εξαιρουμένων όμως της βιβλιογραφίας και λοιπών παραρτημάτων και ως γλώσσα συγγραφής ορίζεται η γερμανική ή η ελληνική.

Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Τριμελής Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και άλλα δύο (2) μέλη, με ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το αντικείμενο του προγράμματος. Σε βαθμολογική απόκλιση άνω των τριών βαθμών επιλαμβάνεται η ΣΕΜΣ. Η βαθμολογία, που αποτελεί το μέσο όρο των τριών βαθμολογιών, κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, είναι δυνατή η αντικατάσταση επιβλέποντος καθηγητή ή μέλους της συμβουλευτικής επιτροπής ή και αλλαγή του θέματος, η οποία εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Ο τρόπος άσκησης της επίβλεψης δεν μπορεί να συνιστά λόγο αντικατάστασης.

Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους απονέμεται στους ΜΦ το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ), ο τελικός βαθμός του οποίου προκύπτει από το βαθμό της ΔΕ σε ποσοστό 40% και τον μέσο όρο των βαθμών των τριών πρώτων εξαμήνων κατά ποσοστό 60%.

Πριν από τη λήψη του ΜΔΕ ο ΜΦ υποχρεούται να καταθέσει στη βιβλιοθήκη του Τμήματος ένα τουλάχιστον αντίτυπο της Διπλωματικής του εργασίας σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.

Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, προσδιορίζοντας σε γενικές γραμμές το αντικείμενό   της.   Δικαίωμα   υποβολής   έχουν   κάτοχοι   μεταπτυχιακού   διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε ίδια ή συγγενή επιστημονική περιοχή (που μπορεί να προέρχεται και από ίδρυμα της αλλοδαπής, οπότε απαιτείται επίσημη αναγνώριση), άριστη γνώση της γερμανικής και ελληνικής και πολύ καλή γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται πολύ καλή γνώση της νεοελληνικής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ΜΔΕ
 • Σύντομο σχέδιο έρευνας (μέχρι 5 σελ.) όπου προτείνεται και επιβλέπων καθηγητής, ο οποίος προσυπογράφει ότι συνηγορεί.
 • Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών
 • Αντίτυπο μεταπτυχιακής εργασίας, τυχόν δημοσιεύσεων, συστατικές επιστολές και λοιπά προσόντα.

 

Για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων συνυπολογίζονται τα κάτωθι:

 • Βαθμός μεταπτυχιακού διπλώματος
 • Γνώση δύο ξένων γλωσσών
 • Βαθμός μεταπτυχιακής εργασίας
 • Σχετικές  με  το  αντικείμενο  επιστημονικές  εργασίες,  δημοσιεύσεις  ή  σχετική εργασιακή εμπειρία
 • Συστατικές επιστολές
 • Προσωπική συνέντευξη

 

Αιτήσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος. Οι υποψήφιοι κρίνονται και προτείνονται από την ΣΕΜΣ κατά περίπτωση και γίνονται δεκτοί από την ΓΣΕΣ με την προϋπόθεση ότι το θέμα εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τμήματος και ότι υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της έρευνας του υποψηφίου. Στη συνέχεια η ΓΣΕΣ ορίζει την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή. Επόπτης ορίζεται μέλος ΔΕΠ που ανήκει στο ΠΜΣ. Τα υπόλοιπα μέλη ΔΕΠ της επιτροπής προτείνονται από τον επόπτη και εγκρίνονται από την ΓΣΕΣ.

Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ενώ το ανώτατο χρονικό όριο της εκπόνησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη. Κατά περίπτωση, μπορεί να δίνεται παράταση για ένα (1) ημερολογιακό έτος, μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και ειδικά αιτιολογημένης εισήγησης της συμβουλευτικής επιτροπής. Η πάροδος και του χρόνου παράτασης συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας του υποψήφιου διδάκτορα και της αφαίρεσης του θέματος της διδακτορικής διατριβής με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο υποβάλλει έκθεση προόδου στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισμό της.

Η εξέταση της διατριβής και η απονομή του ΔΔ ακολουθεί τις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο.

Κατά τη διαδικασία εξέτασης διδακτορικής διατριβής είναι δυνατόν να συμμετέχουν ως μέλη της εξεταστικής επιτροπής μέλη ΔΕΠ τα οποία βρίσκονται σε εκπαιδευτική ή άλλη άδεια. Ο/Η υποψήφιος/α αναπτύσσει, επί ημίωρο περίπου, τη διατριβή του, δημόσια, ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής και απαντά στις ερωτήσεις και στις παρατηρήσεις των μελών της. Με σύμφωνη γνώμη της επιτροπής είναι δυνατό να υποβληθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις και από το ακροατήριο. Η όλη διαδικασία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες. Στη συνέχεια, αποχωρεί ο/η υποψήφιος/α, συσκέπτεται η επιτροπή και διατυπώνει την τελική της κρίση. Η επιτροπή κρίνει το πρωτότυπο του περιεχομένου της διατριβής και την ουσιαστική συμβολή της στην πρόοδο της επιστήμης καθώς και την απόδοση του/της υποψηφίου/ας κατά την υποστήριξη της διατριβής. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: Άριστα με διάκριση (σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο με ομόφωνη απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής), Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής.

Η έγκριση βεβαιώνεται με πρακτικό το οποίο περιλαμβάνει εισήγηση από τον/την επιβλέποντα/ουσα και αιτιολόγηση της ψήφου των μελών της επταμελούς επιτροπής. Υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής και διαβιβάζεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. Η τελευταία αναγορεύει τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα με την ανάγνωση του πρακτικού σε δημόσια συνεδρίαση του Τμήματος ή της (μονοτμηματικής) Σχολής. Στη συνεδρίαση παρίσταται ο/η Πρύτανης ή ο/η Αντιπρύτανης, ενώ μπορεί να παρίσταται και ο/η Κοσμήτορας.

Πριν από την καθομολόγηση των υποψηφίων διδακτόρων μπορεί να δοθεί σ’ αυτούς/ές πιστοποιητικό για την επιτυχή αποπεράτωση της όλης διαδικασίας. Το Δ.Δ. (μεμβράνη) υπογράφεται από τον/την Πρύτανη/ι, τον/την Πρόεδρο και τον/την Γραμματέα του Τμήματος ή της (μονοτμηματικής) Σχολής και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Α.Π.Θ.

Η έκταση της διατριβής δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 100.000 λέξεις (350-400 σελ.), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι υποσημειώσεις αλλά εξαιρούνται η βιβλιογραφία και τα τυχόν παραρτήματα.

Μετά την επιτυχή υποστήριξη της ΔΔ και πριν από την καθομολόγηση κατατίθεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. τουλάχιστον ένα τυπωμένο αντίτυπο της ΔΔ, και τα απαιτούμενα από το εθνικό κέντρο τεκμηρίωσης στοιχεία.

Λογοκλοπή/Παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία.

Καταθέτοντας οποιαδήποτε εργασία, μεταπτυχιακής ή  διδακτορική διατριβή, ο/η ΜΦ ή ο υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης - δημοσιευμένης ή μη χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας  του/της  υποψηφίου/ας,  χωρίς  τη  σχετική  αναφορά,  μπορεί  να στοιχειοθετήσει απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. για διαγραφή του/της.

Στις παραπάνω περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας καθηγητή/τριας η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της υποψηφίου/ας.


Εκτύπωση