Μεταδιδακτορικές διατριβές

Σε εξέλιξη

Τσακαλίδου Σοφία, Η ετερογένεια στο μάθημα της Γερμανικής ως Β΄ ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 05/05/2021

Επιβλέπουσα: Παπαδοπούλου Χάρις-Όλγα


Η διδασκαλία σε μικτά τμήματα αποτελεί μια καθημερινότητα, την οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί της Γερμανικής. Υπάρχουν ελάχιστες έρευνες στον ελλαδικό χώρο, οι περισσότερες από τις οποίες, μάλιστα, εξετάζουν το φαινόμενο σε γενικότερο πλαίσιο ή εστιάζουν σε μία συγκεκριμένη παράμετρο ετερογένειας, όπως οι μαθησιακές δυσκολίες.

Βασικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι να καταγράψει με συστηματικό τρόπο την ποικιλομορφία που υπάρχει στην τάξη της γερμανικής γλώσσας και να εντοπίσει ποιοι είναι οι τρόποι που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί, για να διαχειριστούν την ανομοιογενή τάξη. Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η ετερογένεια σε όλες τις εκφάνσεις της (μαθησιακή ετοιμότητα, μαθητές με εξαιρετικά ταλέντα, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, μετανάστες, κ.λπ.).

Οι επί μέρους στόχοι της έρευνας είναι: (α) Η καταγραφή των διαφορετικών υποπεριπτώσεων που αποκλίνουν από τον τυπικό μαθητή στο πλαίσιο της τάξης της Γερμανικής ως Β΄ ξένης γλώσσας και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) σε πανελλαδικό επίπεδο. (β) Με ποιους τρόπους, τεχνικές, τροποποιήσεις στη διδασκαλία αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί τη διαφορετικότητα στο πλαίσιο της τάξης; Θεωρούν ότι είναι αποτελεσματικός ο τρόπος αντιμετώπισης της ετερογένειας;

Λέξεις – κλειδιά: ετερογένεια, διδασκαλία της Γερμανικής ως Β΄ ξένης γλώσσας, μαθησιακές δυσκολίες, διαπολιτισμική εκπαίδευση, μαθητές με εξαιρετική επίδοση

Ολοκληρωμένες

1