Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη εκπαιδευτικού σε θέση ΕΔΙΠ με γνωστ. αντικ. «Διδακτική της Γερμανικής: Μικροδιδασκαλίες – Πρακτική Άσκηση» στο Τμήμα

Κατηγορία: News Γράφτηκε από τον/την Τσώχου Σοφία

Η Συνέλευση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της ΦΛΣ του ΑΠΘ (Συν/ση αριθμ. 407/01.03.2018) αποφάσισε να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδια­φέροντος για τη μετάταξη ενός/μίας (1) εκπαιδευτικού από την Πρωτοβάθμια ή τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε θέση κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4452/2017, άρθρο 20, παρ. 4α κ.ε.

Η θέση κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) που προτίθεται να καλύψει το Τμήμα έχει το γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Γερμανικής: Μικροδιδασκαλίες – Πρακτική Άσκηση». Στο Τμήμα δίνεται βαρύτητα στην οργάνωση, επικουρία, σχετική συμβουλευτική υποστήριξη και διεξαγωγή των Μικροδιδασκαλιών και της Πρακτικής Άσκησης και όλων των (επιστημονικών) δράσεων που σχετίζονται με αυτές, στο πλαίσιο της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και της Διδακτικής Μεθοδολογίας της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Γερμανική.

Καλούνται οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και επιθυμούν μετάταξη σε θέση κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) με αντικείμενο «Διδακτική της Γερμανικής: Μικροδιδασκαλίες – Πρακτική Άσκηση», να υποβάλουν αίτηση με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά έως και τις 31 Μαρτίου 2018, καθημερινές εργάσιμες από τις 12:00 – 13:00, στη Γραμματεία του Τμήματος (Κτήριο Διοίκησης, 2ος όροφος).

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

1)  Αίτηση

2)  Βιογραφικό σημείωμα και συνοπτικό υπόμνημα δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια (3 αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή)

3)  Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος

4)  Αποδεικτικά ότι μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος έχουν επιτελέσει επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο σχετικό με τα αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής και αποδεικτικά για εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό – εφαρμοσμένο – διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί θα πρέπει μέχρι 30.03.2018 να υποβάλουν τη σχετική αίτηση και στην υπηρεσία στην οποία ανήκουν.

Η Πρόεδρος του Τμήματος

   Αγγελική Κοιλιάρη

         Καθηγήτρια