Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη εκπαιδευτικού σε θέση ΕΔΙΠ με γνωστ. αντικ. «Γερμανική Γραμματολογία» στο Τμήμα

Κατηγορία: News Γράφτηκε από τον/την Τσώχου Σοφία

Η Συνέλευση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της ΦΛΣ του ΑΠΘ (συν/ση 407/1.03.2018) αποφάσισε να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη ενός/μίας (1) εκπαιδευτικού από την Πρωτοβάθμια ή τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε θέση κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4452/2017 άρθρο 20, παρ. 4α κ.ε. .

Η θέση κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) που προτίθεται να καλύψει το Τμήμα έχει το γνωστικό αντικείμενο «Γερμανική Γραμματολογία» και περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο μαθήματα που αφορούν στη γερμανόφωνη γραμματεία των νεώτερων χρόνων καθώς και στο πεδίο της θεωρίας της λογοτεχνίας, της συγκριτικής γραμματολογίας, της λογοτεχνικής μετάφρασης και της μεθοδολογίας της φιλολογικής έρευνας. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η γερμανική.

Καλούνται οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και επιθυμούν μετάταξη σε θέσεις κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) με αντικείμενο «Γερμανική Γραμματολογία» στο Τμήμα, να υποβάλουν αίτηση με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά έως και τις 31 Μαρτίου 2018, καθημερινές εργάσιμες από τις 12:00 – 13:00, στη Γραμματεία του Τμήματος (Κτήριο Διοίκησης, 2ος όροφος).

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

1) Αίτηση

2) Βιογραφικό σημείωμα και συνοπτικό υπόμνημα δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια (3 αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή)

3) Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος

4) Αποδεικτικά ότι μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος έχουν επιτελέσει επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό – εφαρμοσμένο – διδακτικό έργο σχετικό με τα αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα, για 2 τουλάχιστον ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικά ΑΕΙ ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής ή αποδεικτικά αναγνωρισμένου επαγγελματικού / ερευνητικού έργου σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή διετούς σχετικής εργασίας σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής / αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί θα πρέπει μέχρι 31.03.2018 να υποβάλουν τη σχετική αίτηση και στην υπηρεσία στην οποία ανήκουν.

Η Πρόεδρος του Τμήματος

   Αγγελική Κοιλιάρη

         Καθηγήτρια