Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΕΠ με γνωστ. αντικ. «Διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας» στο Τμήμα

Κατηγορία: News Γράφτηκε από τον/την Τσώχου Σοφία

Η Συνέλευση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της ΦΛΣ του ΑΠΘ (συν/ση 407/1.03.2018) αποφάσισε να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη δύο (2) εκπαιδευτικών από την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε θέσεις κατηγορίας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4452/2017 άρθρο 20, παρ. 4α κ.ε. .

Οι δύο (2) θέσεις κατηγορίας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που προτίθεται να καλύψει το Τμήμα έχουν το γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας». Στα μαθήματα «Γερμανική Γλώσσα» του Τμήματος δίνεται βαρύτητα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στον γραπτό και προφορικό λόγο σε συγκεκριμένα κειμενικά είδη παράλληλα με την εμβάθυνση σε επιλεγμένες μορφοσυντακτικές δομές. Αναπτύσσονται στρατηγικές κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου που κυρίως έχουν άμεση σχέση με τις ανάγκες των σπουδών.

Καλούνται οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και επιθυμούν μετάταξη σε θέσεις κατηγορίας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας στο Τμήμα, να υποβάλουν αίτηση με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά έως και τις 31 Μαρτίου 2018, καθημερινές εργάσιμες από τις 12:00 – 13:00, στη Γραμματεία του Τμήματος (Κτήριο Διοίκησης, 2ος όροφος).

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

1) Αίτηση

2) Βιογραφικό σημείωμα και συνοπτικό υπόμνημα δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια (3 αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή)

3) Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος

4) Αποδεικτικά ότι μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος έχουν επιτελέσει επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό – εφαρμοσμένο – διδακτικό έργο σχετικό με τα αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα, για 2 τουλάχιστον ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικά ΑΕΙ ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής ή αποδεικτικά αναγνωρισμένου επαγγελματικού / ερευνητικού έργου σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή διετούς σχετικής εργασίας σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής / αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί θα πρέπει μέχρι 31.03.2018 να υποβάλουν τη σχετική αίτηση και στην υπηρεσία στην οποία ανήκουν.

Η Πρόεδρος του Τμήματος

   Αγγελική Κοιλιάρη

         Καθηγήτρια