Οδηγίες για εξερχόμενους φοιτητές

Πριν την επιλογή

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (στο Κτήριο Διοίκησης στον 1ο όροφο) τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022 θα πρέπει να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο on-line στην εξής διεύθυνση https://new.eurep.auth.gr/el/outgoing/welcome  έως 05 Μαρτίου 2021 (15:00, ώρα Ελλάδας),
  αφού προηγουμένως επικοινωνήσουν και με τους καθηγητές του Τμήματός μας που είναι υπεύθυνοι για τις αντίστοιχες διμερείς συμφωνίες.
 2. Επίσημη αναλυτική βαθμολογία (πιστοποιητικό Γραμματείας για προπτυχιακούς φοιτητές/τριες).
 3. Βεβαίωση σπουδών (για μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, υποψήφιους/ες διδάκτορες).
 4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται και οι λόγοι εκδήλωσης του ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+ ( Europass CV )
 5. Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, στην οποία διδάσκονται τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο υποδοχής, ή βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων ξένης γλώσσας, που να ανταποκρίνονται στο απαιτούμενο από το Ίδρυμα Υποδοχής επίπεδο γλωσσικής επάρκειας.

Κριτήρια επιλογής κατά προτεραιότητα:

 1. Έτος σπουδών
 2. Aκαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου, Διδακτικές/Πιστωτικές μονάδες
 3. Γερμανική γλώσσα (επίδοση στα γλωσσικά μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα)
 4. Κίνητρα συμμετοχής του υποψηφίου  
 5. Επίπεδο σπουδών

Επιλογή

Ο/Η φοιτητής/τρια συμπληρώνει στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τρία (3) Πανεπιστήμια Υποδοχής κατά σειρά προτεραιότητας.

Οι διδάσκοντες του Τμήματος, που είναι οι ακαδημαϊκά υπεύθυνοι για τις αντίστοιχες συνεργασίες, επιλέγουν τους/τις φοιτητές/τριες που θα μετακινηθούν με βάση τα κριτήρια επιλογής, λαμβάνοντας υπόψη τη σειρά προτεραιότητας των Πανεπιστημίων Υποδοχής που δήλωσε ο/η φοιτητής/τρια.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Παλαιό Κτήριο, 2ος όροφος, έξω από την αίθουσα 313) καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (μετά από ένα μήνα περίπου από τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων).  

Μετά την επιλογή

Οι φοιτητές/τριες που έχουν επιλεγεί για να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ θα πρέπει να συμπληρώσουν:

(α) την σχετική αίτηση (application form) (βλ. http://www.eurep.auth.gr),

(β) το Learning Agreement (Συμφωνία Μάθησης), δηλαδή, τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν στο Ίδρυμα Υποδοχής, τα οποία θα πρέπει να αντιστοιχούν σε 20 ECTS μονάδες για ένα τρίμηνο, σε 30 ECTS μονάδες για ένα εξάμηνο και σε 60 ECTS μονάδες για ένα έτος.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που τελικά θα μετακινηθούν, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η περίοδος σπουδών θα θεωρείται επιτυχής, όταν αποδεικνύεται η συμμετοχή στις προβλεπόμενες μορφές αξιολόγησης και η απόκτηση ενός ελάχιστου 20% επί των συνολικά δηλωθέντων ECTS μονάδων (δηλ. 6 ECTS για ένα ακαδημ. εξάμηνο και 12 ECTS για ένα ακαδημ. έτος). Σχετικά με την Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές,  θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αλλαγές στο προτεινόμενο συμφωνηθέν πρόγραμμα σπουδών θα πραγματοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου θεωρούνται αναγκαίες ή με σκοπό την εξασφάλιση της αναγνώρισης των σπουδών. 

Η Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement) υπογράφεται  από τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του προγράμματος (Departmental Coordinator) και στη συνέχεια από την προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Institutional Coordinator). Η υπογραφή του εντύπου από τον/την υπεύθυνο/η καθηγήτρια εγγυάται και την αναγνώριση των μαθημάτων αυτών.

Με την επιστροφή στο Τμήμα

Το Τμήμα δεσμεύεται για την  αυτόματη αναγνώριση των σπουδών που οι φοιτητές/τριες πραγματοποιούν στο εξωτερικό και δηλώνουν ΠΡΙΝ την αναχώρησή τους στην αίτηση-δήλωση του ΙΚΥ και στο Learning Agreement (Συμφωνία Σπουδών).

Με την επιστροφή τους οι φοιτητές/τριες προσκομίζουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά (αναλυτική βαθμολογία "Τranscript of Records", βεβαιώσεις "Scheine" κλπ) από τα μαθήματα στα οποία πέτυχαν στο Ίδρυμα Υποδοχής προκειμένου αυτά να αναγνωριστούν στο Τμήμα.

Η Γραμματεία του Τμήματος εκδίδει πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι κάθε μάθημα που ο/η φοιτητής/τρια επέλεξε, παρακολούθησε και εξετάστηκε επιτυχώς στο Ίδρυμα Υποδοχή, αναγνωρίζεται. Στο πιστοποιητικό αυτό αναγράφονται οι πιστωτικές μονάδες που έλαβε και η βαθμολογία (πιστοποιητικό αναγνώρισης μαθημάτων).

Η αναγνώριση αυτή είναι δυνατόν να μην πραγματοποιηθεί, μόνον στην περίπτωση που ο φοιτητής/τρια δεν επιτύχει στο Ίδρυμα Υποδοχής ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις τις οποίες θέτει το συγκεκριμένο Ίδρυμα  για την πλήρη αναγνώριση. Στην περίπτωση που ο φοιτητής/τρια δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο εξωτερικό το Ίδρυμα Προέλευσης δικαιούται να του ζητήσει την επιστροφή μέρους ή του συνόλου της υποτροφίας που έλαβε (άρθρο 7.2 της Σύμβασης μεταξύ Α.Π.Θ. και Εθνικής Μονάδας Συντονισμού).

Κάθε φοιτητής/τρια είναι υποχρεωτικό να παρακολουθήσει τουλάχιστον  οκτώ (8) μαθήματα κατεύθυνσης, όμως ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων  (ECTS) μπορεί να είναι μικρότερος από 56 ECTS (δηλαδή μικρότερος από 7  ECTS για κάθε μάθημα) μόνο στην παρακάτω περίπτωση:
Όταν ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού ένα μάθημα που έχει λιγότερες πιστωτικές μονάδες από όσες προβλέπονται εδώ, δηλαδή λιγότερες από εφτά (7), αλλά το μάθημα αυτό αντιστοιχεί εν μέρει σε ποιότητα και ποσότητα με ένα μάθημα κατεύθυνσης του τμήματος. Σε μια τέτοια περίπτωση ο φοιτητής κατοχυρώνει ένα από τα οκτώ (8) μαθήματα κατεύθυνσης που πρέπει να παρακολουθήσει για τη λήψη του πτυχίου του. Προκειμένου να συγκεντρώσει το συνολικό αριθμό των 56 ECTS, υποχρεούται να επιλέξει ένα οποιοδήποτε μάθημα (κατεύθυνσης ή επιλογής).

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. http://www.eurep.auth.gr/index.php?lang=el&rm=2&mn=74&cid=72


Εκτύπωση