Διεθνείς Συνεργασίες

Το Τμήμα έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες επιστημονικής συνεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού. Τις συμφωνίες αυτές διαχειρίζεται το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΑΠΘ. Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιείστε τον σχετικό σύνδεσμο.


Εκτύπωση