Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ιδρύθηκε το 1960 και αποτελεί ένα από τα οκτώ Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κύρια αντικείμενα του Τμήματος είναι:

   • Η απόκτηση βασικής επιστημονικής γνώσης στο ευρύ πεδίο της Γλωσσολογίας και η ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών και φοιτητριών να χρησιμοποιούν τις γνώσεις αυτές στη θεωρητική και εμπειρική γλωσσολογική έρευνα.
   • Η πολιτισμική και πολιτιστική θεώρηση του γερμανόφωνου χώρου με βάση την κριτική, μεθοδολογική και ιδεολογική προσέγγιση της λογοτεχνίας του και του πολιτισμού του  διαχρονικά, συχνά και με παράλληλη συγκριτική θεώρησή τους με  αντίστοιχα ελληνικά,  αλλά και άλλα ξενόγλωσσα πεδία.
   • Η θεωρητική, πρακτική και παιδαγωγική προετοιμασία των φοιτητών, τόσο με συμβατικές μορφές εκπαίδευσης όσο και με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας, για τη διδασκαλία της  γερμανικής ως ξένης γλώσσας, καθώς και για τη μεταφραστική διαδικασία.


Το Τμήμα, στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, παρέχει πιστοποιημένη Παιδαγωγική-Διδακτική Επάρκεια στους αποφοίτους με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2013/14 και εφεξής (ΦΕΚ 2281/05-07-2017), εφόσον για την απόκτηση του πτυχίου τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικά αντικείμενα, δύο (2) τουλάχιστον από κάθε μία από τις ακόλουθες θεματικές περιοχές:
1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση
οι οποίες εμπεριέχονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.

Στόχος του Τμήματος είναι η δημιουργία νέων επιστημόνων με άριστη και σε βάθος γνώση των αντικειμένων του Τμήματος, ώστε να κατέχουν αφενός τα απαραίτητα εφόδια για τη διδασκαλία της γερμανικής ως ξένης γλώσσας, αφετέρου ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, κριτική ικανότητα και κατάλληλο μεθοδολογικό πλαίσιο για έρευνα σε ανώτερο επίπεδο σπουδών, αλλά και διεπιστημονικά. Iδιαίτερη έμφαση δίνεται ακόμα στην εξοικείωση με διαπολιτισμικά περιβάλλοντα. Η γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής των γραπτών εργασιών και εξετάσεων είναι ως επί το πλείστον η γερμανική.
Το Τμήμα προσφέρει:

   • Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών τετραετούς φοίτησης δύο κατευθύνσεων: Γλωσσολογίας-Διδακτικής και Λογοτεχνίας-Πολιτισμού.
   • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) δύο κατευθύνσεων: Γλωσσολογίας-Διδακτικής και Λογοτεχνίας και Πολιτισμού. Το ΠΜΣ διαρθρώνεται σε δύο κύκλους : α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, που απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του διετούς πρώτου κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών και β. Διδακτορικό Δίπλωμα, που απονέμεται μετά την επιτυχή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.


Βασικό εργαλείο για τη σύγχρονη και έγκυρη μελέτη και διερεύνηση όλων των παραπάνω αποτελεί η πολύ καλά ενημερωμένη Βιβλιοθήκη του Τμήματος. Στο θεσμοθετημένο Εργαστήριο «Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών Εφαρμογών» του Τμήματος διεξάγεται συστηματική έρευνα και μελέτη ερευνητικών αντικειμένων που έχουν ως αφετηρία τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του Τμήματος και προσεγγίζονται διεπιστημονικά.
Το Τμήμα συμμετέχει ενεργά σε διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, σε προγράμματα επιμόρφωσης στο πλαίσιο των γνωστικών του αντικειμένων σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και σε προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ/ΕΣΠΑ, έχει έντονη επαφή και συνεργασία με γερμανόφωνα πανεπιστήμια και με επιστήμονες γερμανικών επιστημονικών μονάδων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με συχνή ανταλλαγή φοιτητών, διδασκόντων και ερευνητών και μετάκληση υψηλού επιπέδου επιστημόνων για διαλέξεις και σεμινάρια στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών.